Skip to content

การศึกษา ... ขับเคลื่อนสันติภาพ

สารวันสันติสากล ครั้งที่ 55 ( World Day of Peace) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2022/พ.ศ.2565 คือ “การเสวนาระหว่างชนรุ่นต่างๆ การศึกษาและการทำงาน เป็นเครื่องมือสำหรับ การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน”
พระองค์ตรัสเกี่ยวกับ การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนสันติภาพ ตอนหนึ่งกล่าวว่า
.
“ข้าพเจ้าหวังว่า การลงทุนด้านการศึกษา จะมาพร้อมกับความทุ่มเทอย่างมากในการส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ ในยามที่มีการแตกแยกทางสังคม และสถานบันต่างๆก็เงียบงันไม่ตอบสนอง วัฒนธรรมนี้สามารถกลายเป็นภาษากลาง ที่ทลายอุปสรรคและสร้างสะพานแห่งมิตรภาพ “ประเทศเจริญรุ่งเรืองเมื่อมีการเสวนาอย่างสร้างสรรค์เกิดขึ้น ระหว่างองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมเยาวชน วัฒนธรรมศิลปะ วัฒนธรรมเทคโนโลยี วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมครอบครัว และวัฒนธรรมสื่อ”(สมณสาส์น ทุกคนเป็นพี่นัองกัน. 199) ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนทัศน์วัฒนธรรมใหม่ผ่าน “ข้อตกลงระดับโลก ด้านการศึกษา สำหรับ และกับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ข้อตกลงที่ให้คำมั่นต่อครอบครัว ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันศาสนา รัฐบาล และครอบครัวมนุษยชาติทั้งหมด ถึงการอบรมบ่มเพาะทั้งชายและหญิงให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์” ข้อตกลงที่สามารถส่งเสริมการศึกษาสู่นิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ โดยมีต้นแบบจากวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ การพัฒนา และความยั่งยืน ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ความเป็นพี่น้องกัน และพันธสัญญาระหว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” (ย่อหน้าที่ 3 )
.
ข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความยินดี และขอพระเจ้าอำนวยพรแก่คณะภราดา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ร่วมงานมงฟอร์ตในโอกาสฉลอง ”มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา”นี้ และขอฝากข้อคิดนี้เพื่อให้เราร่วมมือกันใน”ข้อตกลงระดับโลกด้านการศึกษา” (Global Compact on Education) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เพื่อการศึกษาคาทอลิกนำสันติภาพที่ยั่งยืนแก่เด็ก และเยาวชน ในชุมชนเรา

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)