Skip to content

ความสุขแท้สำหรับบรรดาบิชอป

โป๊ปฟรันซิสได้ตรัสกับบรรดาบิชอปแห่งประเทศอิตาลี (23 พฤศจิกายน  2021)มากกว่า 200 คน เกี่ยวกับความสุขแท้ ของบรรดาบิชอป(Beatitudes of the bishops)ในการประชุมสามัญ ที่กรุงโรม ซึ่งเหมาะสำหรับบิชอปคาทอลิกทั่วโลกประมาณ 5,600 คน (สถิติ 2020) แนวคิดมาจากบทเทศน์บนภูเขาในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 5 เป็นรูปแบบสำหรับผู้เลี้ยงแกะที่ดีในศตวรรษที่ 21ด้วย ดังนี้

  1. บิชอปผู้ปฏิบัติความยากจน  และดำเนินชีวิตเรียบง่าย  เพราะเขากำลังสร้างอาณาจักร

สวรรค์ด้วยประจักษ์พยานชีวิต  ย่อมเป็นสุข

  • บิชอปผู้ไม่กลัว  หลั่งน้ำตาบนใบหน้า  เพื่อสะท้อนความทุกข์ของประชาชน  และงานของบรรดา

บาทหลวง  และผู้พบการปลอบใจของพระเจ้าในการโอบกอดผู้มีความทุกข์  ย่อมเป็นสุข

  • บิชอปผู้พิจารณาศาสนบริการว่าเป็นการบริการ ไม่ใช่แสดงอำนาจ  ผู้ถ่อมตนเป็นพลังให้สิทธิ

แก่ทุกคนอยู่ในหัวใจ  เพื่อให้แผ่นดินพระสัญญาแก่ผู้อ่อนแอ   ย่อมเป็นสุข

  • บิชอปผู้ไม่ปิดขังตนเองในตึกการปกครอง  ผู้ไม่กลายเป็นผู้มีพิธีรีตองมากเกินไป  สนใจ

สถิติมากกว่าใบหน้า  สนใจระเบียบการมากกว่าเรื่องราว  บิชอปผู้แสวงหาการต่อสู้อยู่ข้างประชาชน  เพื่อความฝันเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้า  เพราะการพบปะองค์พระผู้เป็นเจ้า ในความสงบแห่งการอธิษฐานประจำวัน  จะหล่อเลี้ยงเสริมกำลังเขา  ย่อมเป็นสุข

  • บิชอปผู้มีหัวใจในความทุกข์ของโลก  ผู้ไม่กลัวมือเปื้อนโคลนของวิญญาณมนุษย์  เพื่อพบความ

มั่งคั่งของพระเจ้าที่นั่น   บิชอปผู้ไม่ทำบาปสะดุด  และความเสียหายแก่ผู้อื่น  เพราะเขารู้จักความน่าสงสารของตนเอง  เพราะการมองดูพระองค์ผู้ถูกตรึงกางเขนทรงกลับคืนพระชนม์  จะเป็นตราแห่งการอภัยที่ไม่มีสิ้นสุด   ย่อมเป็นสุข

  • บิชอปผู้อยู่ห่างจากการตีสองหน้า  ผู้หลีกเลี่ยงจากอำนาจคลุมเครือ   ผู้ฝันถึงกำไรแม้ในท่ามกลาง

ความชั่ว  เพราะเขาจะสามารถชื่นชมยินดีต่อพระพักตร์พระเจ้า  ค้นพบการไตร่ตรองของพระองค์ในความสับสนทุกอย่างในเมืองของประชาชน   ย่อมเป็นสุข

  • บิชอปผู้ทำงานเพื่อสันติภาพ  ผู้เดินบนหนทางแห่งการคืนดี    ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสนิท

สัมพันธ์ในหัวใจของบรรดาบาทหลวง  ผู้ติดตามสังคมที่ถูกแบ่งแยกให้กลับมาคืนดีกัน  ผู้ยอมรับจับมือชายหญิงผู้มีน้ำใจดีเพื่อสร้างภราดรภาพ   พระเจ้าจะทรงจำเขาได้ว่าเป็นลูกของพระองค์    ย่อมเป็นสุข

  • บิชอปผู้ไม่กลัวต่อสู้ทวนกระแสสังคม   เพราะเห็นแก่ข่าวดี   และมีใบหน้ามุ่งมั่นเหมือนพระเยซู

เจ้ากำลังเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็ม  โดยไม่ยอมให้ความเข้าใจผิด และอุปสรรคต่างๆมาหยุดตนเอง   เพราะเขารู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเคลื่อนออกไปสวนทางกับโลก   ย่อมเป็นสุข 

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

(จาก Rome Report)