Skip to content

ขจัดความหิวโหย เนื่องในโอกาสวันอาหารโลก (World Food Day)

Zero Hunger

เนื่องในโอกาสวันอาหารโลก (World Food Day) คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ ได้มีการจัดการพบปะกันให้สำหรับเยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด เราจึงจัดแบบซูม และเยาวชนบางส่วนที่สามารถมาได้ จุดประสงค์ของเราก็คือ การปลูกฝังเยาวชนเราให้กลายเป็นผู้นำของเยาวชน พวกเราได้พูดในหัวข้อ “ขจัดความหิวโหย” (Zero Hunger) พูดเกี่ยวกับจะช่วยผู้ที่หิวโหยบนโลกของเราใบนี้ได้อย่างไร ด้วยวิธีการต่างๆ เยาวชนได้ฟังข้อคิดที่สร้างแรงบันดาลใจ และมีการเล่นเกม หลังจากนั้นเราได้มีการสาธิตในการถนอมอาหารให้เยาวชนดูและทำเอง โดยการทำกล้วยตาก เยาวชนทุกคนได้รับความรู้และสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้