Skip to content

ร่วมประชุมวางแผนงานอาสาสมัครทีมเยี่ยมผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

ฝ่ายสังคมแผนกสุขภาพฯ, เวชบุคคลคาทอลิกฯ และ แผนกสังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมประชุมวางแผนงานอาสาสมัครทีมเยี่ยมผู้สูงอายุ และได้มอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์สำหรับในการเยี่ยมให้บริการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง (โครงการเพื่อผู้สูงอายุ) วัดนักบุญยอแซฟบ้านเด่นฮ่อม นำโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพ/เวชบุคคลคาทอลิกและผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ หลังอาหารเที่ยงคุณพ่อซิสเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนกสุขภาพ-สังคมพัฒนา-แพร่ธรรม และทีมอสม. เยี่ยมสวดภาวนาและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้าน (งานอภิบาลทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพด้านจิต) มีผู้สูงอายุคนหนึ่งบอกว่าเวลาคุณพ่อมาเยี่ยมเหมือนกับว่าได้กินยาพารา หายปวดหมดเลย