สาส์นอภิบาล เลขที่ สสท. 070/2021

จาก สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด

ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 2)

Recommended Posts