Skip to content

งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 52

บูดาเปส (ฮังการี) 5 -12  กันยายน 2021

ในกลางศตวรรษที่ 19  หลายประเทศในทวีปยุโรป  เป็นพิเศษฝรั่งเศส  ได้มีความคิดริเริ่ม  และส่งเสริมการเคารพศีลมหาสนิท  มีพัฒนาเป็นขั้น ๆ เป็นการพื้นฟูชีวิตจิตด้านศีลมหาสนิท  เป็นกิจการตอบโต้การเปลี่ยนแปลงสังคม  ซึ่งติดตามลัทธิเฮเรติก(Jansenism)  ระบบการปกครองเก่า  และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝรั่งเศส   โดยมาเน้นการนมัสการ ศีลมหาสนิท และการคืนดีกับพระเยซูคริสตเจ้า  เพราะผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมือง ละเลย  และทระนงตน  หันมาสนใจโลกียะ  พัฒนาสังคม  เป็นเป้าหมาย

ความคิดเรื่องงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท  เกิดจากฆราวาสสตรี  ชื่อเอมิลี่  มารีย์  ทามีซีเอร์  (ค.ศ. 1834 -1910)  ได้รับการสนับสนุนจาก  บิชอป กัสตอง เด เซกูร์  (ค.ศ. 1820 -1880) ชาวฝรั่งเศสผู้เป็นอัครสาวกแห่งชีวิตจิตศีลมหาสนิท

         วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมความเคารพศีลมหาสนิท  ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน  ค.ศ.1881  ที่เมือง

 ลี(Lille) ประเทศฝรั่งเศส  มีสัตบุรุษ  8 ประเทศ  มีการฟังบรรยาย   พิธีกรรม  และการแห่

ค.ศ. 1882    ครั้งที่  2  ที่  อาวียอง  ฝรั่งเศส               ค.ศ. 1883  ครั้งที่  3  ที่  เบลเยี่ยม

ค.ศ. 1885    ครั้งที่  4  ที่  ไฟร์บูร์ก  สวิส

            ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ  ที่ 10 ได้เน้น  “การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในพิธีกรรม”  ค.ศ. 1903  ได้อนุญาตให้สัตบุรุษรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ  และการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

            งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท  15 ครั้งแรก  จัดในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  หลังจากนั้น  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ  ที่ 10  ให้จัดที่กรุงโรม  ค.ศ. 1905

            หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2        ค.ศ.1964  จัดที่  บอมเบย์  ประเทศอินเดีย

ค.ศ. 1968         ที่ โบโกต้า   โคลอมเบีย                      ค.ศ. 1972   ที่     เมลเบิร์น  ออสเตรเลีย

ค.ศ. 1976         ที่ ฟิลาเดลเฟีย  สหรัฐอเมริกา             ค.ศ. 1981   ที่     ลูร์ด   ฝรั่งเศส

ค.ศ. 1985         ที่ ไนโรบี   เคนยา                             ค.ศ.1989     ที่    โซล   เกาหลี

ค.ศ. 1993         ที่ เซวียา  เสเปญ                               ค.ศ.1997    โปแลนด์

ค.ศ. 2000         ที่ โรม  ปี ปิติมหาการุญ   อิตาลี

ค.ศ. 2004         ที่ เม็กซิโก                                         ค.ศ. 2008  ควีเบค   แคนาดา

ค.ศ. 2012         ที่ ดับลิน  ไอร์แลนด์                           ค.ศ.2016  เซบู    ฟิลิปปินส์

ในระยะหลัง มีการเน้นเรื่อง ศีลมหาสนิท  และพันธกิจของพระศาสนจักร

       แถลงการณ์เรื่องพันธกิจของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท  ครั้งที่ 52  ที่บูดาเบส (ฮังการี)

  1. เพื่อให้สัตบุรุษคาทอลิกตระหนักว่าศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิด  และสุดยอดของชีวิตพระศาสนจักร
  2. ศีลมหาสนิท  เป็น บ่อเกิดของชีวิตคริสตชน  และชุมชนคริสตชน
  3. เสริมพลังแห่งความเชื่อ  ความรู้  ของแต่ละคน  และในระดับวัด  เพื่อการประกาศข่าวดี
  4. ฟื้นฟูสังคม  โดยอาศัยประสบการณ์นานาชาติ : ประวัติศาสตร์   วัฒนธรรม  ศีลปะ
  5. เน้นคุณค่าของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศฮังการี
  6. ศีลมหาสนิท  เป็นอาหารทรงชีวิต – สนใจคนยากจน
  7. เปิดโอกาสเสวนาและสร้างความเข้าใจระหว่างความเชื่อ  และศาสนาต่างๆ
  8. เป็นเชื้อแป้งในสังคมฮังการี  กับประชาชนนิกายอื่น
  9. เพื่อสิริรุ่งโรจน์  การฉลองพระคริสตเจ้าทรงประทับท่ามกลางเราในศีลมหาสนิท  และนำพระองค์ให้ใกล้ชิดประชาชนผู้มีน้ำใจดี

                         “ตาน้ำทั้งหมดชองข้าพเจ้าอยู่ในท่าน” (สดุดี  87,7)

www.iec2020.hu

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป
31 สิงหาคม 2021