Skip to content

กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยม (Popular Movement)

ถูกเรียกร้องให้เป็นผู้นำหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคม

พระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กสัน (Turkson) เรียกร้องให้ต่อสู้กับวัฒนธรรมแห่งการเฉยเมยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ เวลาที่เกิดการแพร่โรคระบาด

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความสมานฉันกับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ภายใต้เครื่องหมายแห่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ครบครัน ซึ่งให้ความเคารพต่อสิทธิขอชนพื้นเมืองในขณะที่แสวงหาความดีงามและคุณประโยชน์สุขส่วนรวม นี่คือสิ่งที่พระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กสัน (Peter Turkson) สมณมนตรีของสมณสภาเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมกล่าวในการประชุมสากลครั้งที่สี่ของกระบวนการขับเคลื่อนประชานิยม ซึ่งประชุมแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2021

นี่เป็นการประชุมภาคที่หนึ่งของการประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอเร็นซ์สองครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับการทำงาน และความพยายามของกระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมในช่วงที่เกิดโรคระบาด การประชุมภาคที่สองจะทำกันในเดือนกันยายน 2021

การประชุมแบบออนไลน์วีดีโอคอนเฟอเร็นซ์ที่ผ่านมา กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมและผู้แทนทั่วโลกมาประชุมกันเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด 19 ที่มีต่อมวลมนุษย์ในขณะนี้

ในประเด็นต่างๆ ที่อภิปรายกันโดยใช้อักษร “T” ในภาษาสเปนหมายถึง “เตรียรา tierra, ตราบาโย trabajo, y อี เตโช techo” ดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสเคยตรัสสอน นั่นคือ สิทธิพื้นฐานสามประการอย่างของการ “มีที่ดิน มีงานทำ และมีบ้านอาศัย” พระสันตะปาปาทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมพยายามกระทำให้บังเกิดผล การอภิปรายเริ่มด้วยการพิจารณาไตร่ตรองถึงผลกระทบของการแพร่โรคระบาดที่มีต่อผู้ใช้แรงงานที่น่าสงสาร ซึ่งถูกผลักไสให้ไปอยู่ที่ชายขอบสังคม

กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมเป็นผู้แทนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยหลากหลายอาชีพ เช่นพวกเก็บขยะ พวกทำงานรีไซเกิ้ล คนขายของข้างถนน คนค้าขายเสื้อผ้าแผงลอย ศิลปินแบบวนิพก ชาวประมง ชาวไร่ชาวสวน สหกรณ์ทุกประเภท กรรมกรก่อสร้าง กรรมกรเหมืองแร่ คนงานบริษัทแบบมนุษย์เงินเดือนน้อยนิด คนงานจากภาคส่วนต่างๆ คริสตนชนผู้มีความเชื่อต่างๆ คนงานที่เป็นเพื่อนบ้าน ผู้มีวัฒนธรรมแห่งการพบปะกันและก้าวเดินไปด้วยกัน
การเปลี่ยนแปลงหัวใจ

เป้าหมายยของการประชุมเพื่อที่จะเป็น “กระบอกเสียงและสิ่งที่มองเห็นได้อย่างรูปธรรม” ในความห่วงใยของผู้ที่รู้สึกว่าตนเองถูกตัดออกจากสังคม ซึ่งตนเองสมควรที่จะมีสิทธิของตน ดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงย้ำเตือนใจไว้ถึงสามครั้งในการประชุมสากลของกระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมในปี 2014, 2015 และ 2016

ผู้แทนของกระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมที่ขึ้นบนเวทีกล่าวในที่ประชุมมาจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สเปน ฟิลิปปินส์ อินเดีย อาร์เจนตีนา บราซิล และกัมเบีย พระคาร์ดินัลเติร์กสันขอร้องให้ทุกคน “เปลี่ยนแปลงหัวใจ” และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เกิดจากการมองเห็นความทุกข์เดือดร้อนที่พวกเขาต้องอ่อนแอลงและถูกผลักไสให้ไปอยู่ ณ ชายขอบสังคมเพราะความอยุติธรรม

พระคาร์ดินัลเติร์กสัน ขอร้องให้ทุกคนปวารณาตนเองและลงมือทำอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะ “ทำให้เศรษฐกิจรับใช้เพื่อนมนุษย์” เพื่อที่จะทำให้เกิดความ “ชอบธรรมในสังคม” ท่านกล่าวว่า “คนยากจนไม่เพียงแค่ทนทุกข์กับความอยุติธรรมเท่านั้น แต่พวกเขาจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับความอยุติธรรมด้วย” กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมไม่ได้เป็นผู้แทนคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเท่านั้น พวกเขาจำต้องพยายามตั้งระเบียบกฏเกณฑ์เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นธรรมให้กับตนเองด้วย
ความเอื้ออาทรและสันติสุข

พระคาร์ดินัลเติร์กสัน (Turkson) ชี้ให้เห็นว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับการท้าทายได้เพียงลำพังผู้เดียว ความเอื้ออาทรระหว่างผู้ที่ต้องตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายของความอยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ นั่นเป็นพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมประชานิยมที่ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม และสันติสุข ท่านตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมกำลังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการดิ้นรนต่อสู้ต่อโครงสร้างอันเป็นเหตุให้เกิดความยากจนและความอยุติธรรมด้วยความกล้าหาญ ด้วยสติปัญญา และการยืนหยัดมั่นคงแต่จะไม่ใช้วิธีสุดโต่งและความรุนแรงดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชี้นำเสมอมา
การเผชิญหน้ากับการพิกเฉย

พระคาร์ดินัลเติร์สัน (Turkson) กล่าวว่าการต่อสู้ดิ้นรนต่อความอยุติธรรมนี้ต้องทำไปไปโดยให้ความเคารพต่อหความหลากหลายดังที่เสนอโดยพระสันตะปาปาฟรานซิส ดังนั้นภาคของการเมืองจำเป็นต้องทำให้มีชีวิตชีวาตั้งแต่ในโครงสร้างระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล เพื่อที่จะทำให้สมาชิกแห่งกระบวนการขับเคลื่อนผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องและสร้างงานที่มีเกียรติด้วยการรวมและส่งเสริมชุมชนและเศรษฐกิจสังคมที่ให้การคุ้มครองชีวิตของชุมชนซึ่งความเอื้ออาทรจะต้องอยู่เหนือผลประโยชน์กำไร ดังนั้น “พวกเราต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะวัฒนธรรมของการเฉยเมย หรือกับบุคคลที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน และพวกที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น” และ “เฉกเช่นที่พวกเรารักษาศักดิ์ศรีของตัวพวกเรา พวกเราก็ปกป้องศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วย”
กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมคืออะไร?

กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยม หรือ “Popular Movement” เป็นความคิดริเริ่มของพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้ทรงต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรม “การพบปะกัน” ระหว่างผู้นำของพระศาสนจักรและองค์กรระดับรากหญ้าที่ทำงานเพื่อจัดระเบียบสังคมกับ “ลักษณะเศรษฐกิจที่ตัดบุคคลบางกลุ่มออกไปและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม” ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่จะส่งเสริมความสมดุลในด้านความยุติธรรม เศรษฐกิจ และชนชาติ

กระบวนการขับเคลื่อนประชานิยมเป็นองค์กรระดับรากหญ้าและเป็นกระบวนการขับเคลื่อนด้านสังคมที่มีการสถาปนาขึ้นทั่วโลกจากผู้คนซึ่งสิทธิของพวกเขาไม่อาจที่จะล่วงละเมิดได้ ที่จะไม่ถูกคุกคามหรือถูกปฏิเสธที่จะมีงานทำที่เหมาะสม มีบ้านที่อยู่อาศัย และมีอาหารรับประทาน กระบวนการขับเคลื่อนนี้ ประการสำคัญคือพวกเขาเป็นตัวแทนบุคคลสามประเภทด้วยกันที่ยิ่งวันยิ่งจะถูกตัดออกไปจากสังคม พวกเขาเป็นคนงานที่เสี่ยงหรือขาดความปลอดภัยในการทำงาน เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งไม่มีทีดินของตนเอง เป็นชนพื้นเมือง หรือคนอื่น ๆ ที่อยู่ในความเสี่ยงจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ของตนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรโดยการใช้ความรุนแรงแล้วพวกเขาก็จะถูกผลักให้ไปอยู่ ณ ชายขอบสังคมแล้วก็ถูกหลงลืมไป ทั้งนี้รวมถึงบุคคลที่ไม่มีบ้านและบุคคลที่อยู่ในชุมชนซึ่งปราศจากโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ

การประชุมสากลของกระบวนการขับเคลื่อนประชานิยม (WMPM) มีเป้าหมายที่จะพิจารณาชุมชนเหล่านี้พร้อมกับผู้นำความเชื่อจากทั่วโลก

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บข่าวคราวการประชุมของ “Popular Movement” มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง