Skip to content

มิสซาเปิดปีการศึกษาร.ร.ห้วยต้นนุ่นวิทยา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 คุณครูบุคลากร โรงเรียนห้วยต้นนุนวิทยา จัดให้มีมิสซาเปิดปีการศึกษา เพื่อขอพรสำหรับเด็กนักเรียนและคุณครู บุคลากรสำหรับการศึกษาใหม่นี้ โดยเชิญบาดหลวงทูน ประภาสสันต์ เป็นประธานถวายมิสซา

สำหรับโรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา เป็น ร.ร. รัฐบาลประจำหมู่บ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน แต่ด้วยนักเรียนทั้งโรงเรียนและประชากรทั้งหมู่เป็นคาทอลิก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนครอบครัวกว่า 120 ครอบครัว รวมทั้งบุคลากรคุณครูส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกซึ่งเป็นศิษย์เก่าและลูกหลานคนในหมู่บ้านนี้เอง โอกาสนี้คุณครูมาวิน กระบวนสง่า เปิดเผยว่า โรงเรียนมีธรรมเนียมปฎิบัติจัดให้มีพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา กว่า 10 ปีแล้ว รวมทั้งมีการจัดให้มีการเรียนการสอนคำสอนให้กับเด็กนักเรียนด้วย ซึ่งปัจจุบันมีคุณครูศักดิ์ชัย วิชญพันธ์ เป็นครูคำสอน ประจำหมู่บ้าน. มีวัดนักบุญเซซีลีอา เป็นวัดประจำหมู่บ้าน และศูนย์ดลางเขตวัด มีบาดหลวงทูน ประภาสสันต์ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งทางวัดมีนโยบายว่าเด็กทุกคนจะต้องได้เรียนคำสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะจบออกไปศึกษาต่อในเมือง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)