Skip to content

พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละประเทศจะเริ่มต้นกระบวนการของการประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอป

ในเดือนตุลาคมนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเปิดการประชุมซีน็อดแบบสามปีต่อเนื่องกันในสามระดับ กล่าวคือ สังฆมณฑล ทวีป และสากล เพื่อการปรึกษาหารือและการไตร่ตรองซึ่งจะกระทำด้วยการประชุมใหญ่ในเดือนตุลาคม 2023 ณ กรุงโรม

        “ทุกคนต่างฟังกันและกัน และทุกคนฟังเสียงพระจิตเจ้า”

        เพื่อที่จะทำให้การก้าวเดินไปด้วยกันดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรารถนาตั้งแต่เริ่มสมณสมัยให้เป็นรูปธรรมและมองเห็นได้ การประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอปครั้งต่อไปซึ่งมีกำหนดการในเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งจะไม่กระทำเพียงแค่ที่นครรัฐวาติกันเท่านั้น แต่ขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องกระทำทุกสังฆมณฑลของทั้งห้าทวีปโดยใช้เวลาสามปี ซึ่งแบ่งออกเป็นสามระดับ กล่าวคือ ระดับสังฆมณฑล ระดับทวีป และระดับสากลรวมทั้งพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะสันออกด้วย อันประกอบด้วยสภาซีน็อดต่าง ๆ พระศาสนจักรที่รวมกันภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายของตนเอง “sui iuris” และยังครอบคลุมไปถึงสภาบิชอปของแต่ละประเทศ ทุกภูมิภาค ทั่วทุกทวีป

การประชุมซีน็อดในรูปแบบการกระจายอำนาจ (A decentralized Synod)

        สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงมองว่าการประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอปเป็นหนทางที่จะสานต่อประสบการณ์ร่วมกันแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  ในช่วงพิธีเฉลิมฉลองครบ 50 ปีแห่งการสถาปนาการตั้งสถาบันเพื่อการประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอป พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความปรารถนาของพระองค์เช่นนี้เพื่อเป็นหนทางร่วมกันสำหรับ “ฆราวาส ผู้อภิบาลหรือผูเลี้ยงแกะ และบิชอปแห่งกรุงโรม” บัดนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรากำลังจะทำการเฉลิมฉลองสมัชชาซีน็อด “แบบการกระจายอำนาจ”

สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงทำพิธีเปิดอย่างสง่า ณ นครรัฐวาติกัน

        หนทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) จะเริ่มที่นครรัฐวาติกันโดยมีพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประธานในพิธีในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2021 โดยให้เวลาสำหรับการพบปะกันและการไตร่ตรอง ตามมาด้วยการอธิษฐานภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ

สมัชชาซีนอดระดับสังฆมณฑล: การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมแห่งประชากรของพระเจ้า

        พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเริ่มการก้าวเดินทางของตนเองในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 ภายใต้การนำของบิชอปในแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล)

        เป้าหมายของสมัชชานี้ก็เพื่อที่จะปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้า เพื่อเป้าหมายนี้เลขาธิการแห่งสมัชชาจะส่งเอกสารเตรียมงานที่มีคำถามพร้อมกับ คู่มือที่เรียกว่า “Vademecum” โดยมีข้อเสนอสำหรับการปรึกษาหารือกันในพระศาสนจักร ท้องถิ่นแต่ละแห่ง  เอกสารเดียวกันนี้จะถูกส่งไปยังคูเรีย สหพันธ์เจ้าคณะนักบวช สหพันธ์ชีวิตผู้ถวายตัว องค์กรฆราวาสสากล มหาวิทยาลัย หรือคณะเทววิทยา

        ก่อนเดือนตุลาคม 2021 บิชอปแต่ละองค์จะแต่งตั้งผู้แทนของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) เป็นจุดอ้างอิงและประสานงานกับสภาบิชอปคาทอลิก และในทางกลับกันสภาบิชอปคาทอลิกจะแต่งตั้งผู้แทน หรือทีมงานเพื่อประสานกับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีน็อด กรุงโรม

        การไตร่ตรองของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) จะเริ่มต้นด้วย “การประชุมก่อนการประชุมซีนอด”  ผลของการประชุมจะต้องส่งไปยังสภาบิชอปคาทอลิกของตนเอง บรรดาบิชอปที่เข้าร่วมประชุมในช่วงของการไตร่ตรองจะทำการสรุป ซึ่งจะส่งให้กับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีน็อด ขั้นตอนแรกนี้ต้องทำให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2022

        เมื่อกรุงโรมได้รับเอกสารแล้ว คู่มือเอกสารในการทำงานที่เรียกว่า “Instrumentum laboris” จะถูกร่างขึ้น ซึ่งจะนำไปพิมพ์และแจกจ่ายให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งในเดือนกันยายน 2022

ระดับภาคพื้นทวีป: การเสวนาและการไตร่ตรอง

        นี่เป็นการเริ่มต้นของการประชุมสมัชชาระดับทวีปครั้งที่สอง ซึ่งมีกำหนดที่เกิดขึ้นจากเดือนกันยายน 2022 ถึงเดือนมีนาคม 2023

        เป้าหมายก็เพื่อที่จะทำการเสวนาเกี่ยวกับ “Instrumentum laboris”  เมื่อสิ้นสุดการอภิปรายกันแล้ว แต่ละกลุ่มในระดับทวีปจะร่างเอกสารขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งพวกเขาจะส่งไปยังสำนักเลขาธิการซีน็อด กรุงโรม ในเดือนมีนาคม 2023

ระดับสากล: บรรดาบิชอปตัวแทนแต่ละประเทศ ประชุม ณ กรุงโรม

        การก้าวเดินทางร่วมกันจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2023 ด้วยการประชุมใหญ่ของบรรดาบิชอปในกรุงโรมตามกระบวนที่รื้อฟื้นขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2018 ประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในพระธรรมนูญชื่อว่า “Episcopalis communion”

Cr. Salvatore Cernuzio

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องราวสำคัญนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรองเพื่อการฟื้นฟูพระศาสนจักร)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง