วันเลาดาโต ซี (ปี 6)

24 พฤษภาคม 2021

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกพระสมณสาส์น  เลาดาโตซี  (ขอสรรเสริญองค์พระเป็นเจ้า)  เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม  ค.ศ. 2015  ปีทีแล้วครบ 5 ปี พระศาสนจักรคาทอลิกจึงจัดฉลองสัปดาห์เลาดาโตซี (16-24 พฤษภาคม 2020) 

            ผู้รับผิดชอบสมณสภาเพื่อการพัฒนามนษย์แบบองค์รวมได้ประกาศโครงการ ปีเลาดาโตซี  (24 พฤษภาคม 2020 – 24 พฤษภาคม  2021)  และ วันนี้  เป็นวันปิด ปีเลาดาโตซี

            ผู้ร่วมงานในสำนักมิสซังเชียงใหม่  จึงจัดกิจกรรมนี้  โดยเวลา 9.00 น ร่วม วจนพิธีกรรม  อ่าน สมณสาส์น  ข้อ 20  ภาวนาด้วยกัน  ทำสวน  และทำความสะอาดคูน้ำ ใกล้อารามกลารีส  สารภี เป็นกิจกรรมแสดงออกว่าเรา ยินดีร่วมมือกันรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ต่อไป

            ขอบคุณบรรดาคุณพ่อ  ซิสเตอร์  และผู้ร่วมงานมิสซังทุกคน  เป็นพิเศษ คุณพ่อสิริชัย ผู้จัดการ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

Recommended Posts