เสกวัด (สาขา) แม่พระแห่งสุขภาพดี

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2021 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คุณพ่อธงชัย  วิวัฒน์เชาว์พันธ์  เจ้าอาวาสวัด นักบุญเปโตร  บ้านป่าหมาก  ต.แม่ลาน้อย  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  รับผิดชอบหมู่บ้าน  61 แห่ง มีวัดสาขา 36 แห่ง  คุณพ่อเธียรชัย  สงวนไพรวัลย์     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

            ที่หมู่บ้านแม่สะปึ๋งใต้   ห่างจากวัดนักบุญเปโตร  ประมาณ 30 กิโลเมตร  ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  กลุ่มคริสตชน 7 ครอบครัว  รับศีลล้างบาปแล้ว 11 คน  เป็นผู้เตรียมรับศีลล้างบาปประมาณ 10 คน

            เวลา 9.30 น. สัตบุรุษจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีเสกเปิดวัดน้อยหลังแรกของหมู่บ้าน  ในระหว่างบทเทศน์ พ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล อ่านประวัติแม่พระเป็นภาษาไทยจากหนังสือแม่พระยุคใหม่ (กันยายน-ตุลาคม 2014 ) พ่อ ณัฐพงศ์  แดงสวาท  แปลเป็นภาษาปกาเกอะญอ    

ชาวบ้านทำบุญนำอาหารมาเลี้ยงหลังมิสซา

            เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา  เราจึงถวายชื่อวัด  แม่พระแห่งสุขภาพดี  ตามประวัติของนามแม่พระนี้  เพื่อขอแม่พระคุ้มครองสัตบุรุษของเรา เหมือนที่เวนิส ประเทศอิตาลี และ แม่พระแห่งไวลันกันนี  เมืองทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย

             ขอพระมารดาแห่งสุขภาพดี ช่วยวิงวอนเพื่อเราเทอญ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

Recommended Posts