หนังสือใหม่ 'พระพรแห่งกระแสเรียกพระสงฆ์'

25 เมษายน 2021

สามเณราลัยแสงธรรมได้ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์  หนังสือพระพรแห่งกระแสเรียกพระสงฆ์  เอกสาร “ระบบพื้นฐานการอบรมพระสงฆ์” ซึ่ง  สมณกระทรวงพระสงฆ์ ได้พิมพ์เผยแพร่  ตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2016

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ  วิทยาลัยแสงธรรม สามพรานได้จัดพิมพ์  176 หน้า  ราคา 200 บาท  มีเนื้อหา 8 บท คือ

บทที่ 1  บรรทัดฐานทั่วไป

บทที่ 2 กระแสเรียกพระสงฆ์

บทที่ 3  รากฐานของการอบรม

บทที่ 4  การอบรมขั้นต้น  และการอบรมต่อเนื่อง

บทที่ 5  มิติต่างๆของการอบรม

บทที่ 6  ผู้อบรม

บทที่ 7  การจัดระบบการศึกษา

บทที่ 8  หลักเกณฑ์  และบรรทัดฐาน

 

ผู้ใดสนใจ  เชิญติดต่อ  วิทยาลัยแสงธรรม
โทร  0-2429-0100-3
www.saengtham.ac.th

Recommended Posts