Skip to content

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

พี่น้องทั้งพุทธศาสนิกชนและคริสตศาสนิกชน
ต่างช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรม
การเอาใจใส่ดูแลและความเอื้ออาทรต่อกันและกัน

สาส์นวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2564 /ค.ศ. 2021
นครรัฐวาติกัน

แด่ กัลยาณมิตรพุทธศาสนิก ที่เคารพรัก

  1. ในนามของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา ข้าพเจ้าขอมอบสาส์นถึงท่านในโอกาสนวันวิสาขบูชาเพื่อร่วมขอแสดงความยินดีและขอมอบความสุขแก่ท่าน ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาด้วยความปรารถนาดีในโอกาสเฉลิมฉลองประจำปีวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตะมะ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก
  2. สถานการณ์ปัจจุบันในทั่วโลกที่เผชิญกัยภัยโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งกำลังท้าทายบรรดาศาสนิกทุกศาสนาให้ต้องร่วมมือกันของชุมชนมนุษยชาติในการบริการรับใช้ด้วยวิธีการใหม่ ในสมณสาส์นเวียน “เราต่างเป็นพี่น้องกัน” (Fratelli Tutti) ซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงลงพระนาม ณ เมืองอัสซีซี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2020 พระองค์ทรงอธิบายถึงความเร่งด่วนของความเอื้ออาทรต่อกันในระดับสากล ซึ่งสามารถเอาชนะกับวิกฤตต่างๆ ด้วยการร่วมมือกัน เพราะว่า “ไม่มีผู้ใดจะเอาตัวรอดได้เพียงผู้เดียวโดยลำพัง” (พระสันตะปาปาฟรานซิส, Fratelli tutti, ข้อ 32)

  3. สาส์นแสดงความยินดีเช่นนี้ ซึ่งเรามอบให้แก่กันและกระทำแบบต่อเนื่องเนิ่นนานครบ 25 ปีแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นคุณค่าอันสำคัญหลายประการ พวกเราต่างก็มีความเชื่อความศรัทธาร่วมกันและปรีชาญาณก็ช่วยสนับสนุนในความร่วมมือกันที่พวกเราต่างช่วยส่งเสริมกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนเช่น วิกฤตในปัจจุบันอันเป็นความทุกข์เดือดร้อนอันเกิดจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งทำให้พวกเราต่างก็รับรู้ถึงอันตรายร่วมกัน และการที่พวกเราต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน พวกเราถูกเรียกร้องมุ่งไปสู่เจตนารมณ์ของความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นคำสอนในธรรมเนียมปฏิบัติแห่งศาสนาของพวกเรา ดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสไว้ว่า “เรื่องราวโบราณ ที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อมั่น ซึ่งทุกวันนี้พวกเราก็มีความเชื่อร่วมกันว่าทุกสิ่งล้วนมีความเชื่อมสัมพันธ์กันและการเอาใจใส่ดูแลชีวิตของพวกเรา และความสัมพันธ์ของพวกเรากับธรรมชาติอันจะแยกออกจากภราดรภาพ ความยุติธรรมไม่ได้ และการละเว้นจากเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น” (พระสันตะปาปาฟรานซิส สาส์นวันสันติภาพโลก วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021)

  4. คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพรหมวิหารสี่ พระองค์มอบธรรมะให้พวกเราต้องมีความเอื้ออาทรต่อกัน และให้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและเข้มแข็ง (เมตตาศรัทธา) ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ “จงรีบเร่งกระทำความดี เราควรข่มสติจากการทำชั่ว เพราะจิตใจของคนที่เชื่องช้าในการทำความดีมักจะยินดีในการทำความชั่ว” (ธรรมบท –Dhammapada, ข้อ 116)

  5. ขอให้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นี้สร้างความสัมพันธ์แห่งกัลยาณมิตรของพวกเราให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันในการบริการรับใช้ต่อครอบครัวมนุษยชาติด้วยการปรับ “วัฒนธรรมแห่งการเสวนาให้เป็นหนทาง เป็นความร่วมมือระหว่างกัน เป็นวินัยแห่งพฤติกรรม มีความเข้าใจระหว่างกันและกัน จึงเกิดเป็นกลยุทธ์และมาตรการร่วมกัน” (พระสันตะปาปาฟรานซิส Fratelli Tutti, ข้อ 285)

  6. กัลยาณมิตร พุทธศาสนิกชนที่เคารพรัก นี่เป็นความคิดที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะแบ่งปันกับท่านในปีนี้ ขอให้พวกเรามองไปยังอนาคตด้วยความหวังและในสันติสุข ขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยความปลื้มปีติในห้วใจในโอกาสวันฉลองวิสาขบูชา

(ลงนาม) พระคาร์ดินัล มิเกล อังเกิล อายูโซ่ กีโซท์
(Miguel Angel Card. Auyuso Guixot, MCCJ)
สมณมนตรี ฯ

มงซินญอร์ โกดิธุวัคคุ เค. อินดูนิล เจ.
(Msgr. Kodithuwakku K. Indunil J.)
เลขาธิการ ฯ

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสาส์นแสดงความยินดีวันวิสาขบูชามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)