Skip to content

14 พฤษภาคม ฉลองนักบุญ มัทธีอัส อัครสาวก

( St. Matthias, Apostle, feast )

นักบุญมัทธีอัสได้เป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้า โดยถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่กับพวกอัครสาวกตลอดเวลาที่ติดตามพระเยซูเจ้า โดยนับจากเวลาที่พระเยซูเจ้าได้รับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน จนกระทั่ง ภายหลังการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านได้ถูกเลือกโดยการจับสลากให้เข้ามาเติมจำนวนอัครสาวกทั้งสิบสองให้เต็ม จากหนึ่งตำแหน่งที่ว่างไป นั่นคือตำแหน่งที่เคยเป็นของยูดาส อิสคาริโอท ผู้ทรยศ และฆ่าตัวตายไปแล้ว นี่คือทั้งหมดที่เรารู้แน่ๆ เกี่ยวกับนักบุญองค์นี้ ด้วยว่ามีบันทึกไว้ในบทแรกของหนังสือกิจการอัครสาวก ดังนี้ “ผู้ที่มาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน คือ โยเซฟ ที่เรียกว่าบาร์ซับบัส หรือยุสทัส และอีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน ขอทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเลือกคนใดในสองคนนี้ ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหน้าที่นี้เพื่อไปตามวิถีของตน” เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้ และจับสลากได้มัทธีอัส มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดองค์” (กจ 1:23-26)

ตามธรรมประเพณีแห่งหนึ่ง ได้บอกว่าท่านได้เทศน์สอนเรื่องคริสตศาสนาในแคว้นยูเดอา (Judaea) ซึ่งก็คือดินแดนอิสราเอลปัจจุบัน (modern Israel) และที่เอธิโอเปีย (Ethiopia) ซึ่งที่นี่เองท่านได้ถูกตรึงกางเขน แต่ธรรมประเพณีแหล่งอื่นๆ เชื่อกันว่าท่านถูกตัดศีรษะที่กรุงเยรูซาเล็ม

นักบุญมัทธีอัสเป็นองค์อุปถัมภ์บรรดาช่างตัดเสื้อผ้า ช่างไม้ พวกเลิก(ดื่ม)เหล้า และถูกอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเมื่อเป็นโรคฝีดาษ, ไข้ทรพิษ

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)