Skip to content

3 พฤษภาคม ฉลองนักบุญฟิลิป และนักบุญยากอบ อัครสาวก

( SS. Philip and James, Apostles, feast )

นักบุญฟิลิป (อัครสาวกและมรณสักขี ประมาณปี ค.ศ. 62)

นักบุญฟิลิปมีพื้นเพอยู่ที่หมู่บ้านเบธไซดาบนชายฝั่งทะเลสาบเยเนซาเร็ธ ในแคว้นกาลิลี ท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มอัครสาวกรุ่นแรก และเป็นเครื่องมือในกระแสเรียกของนาธานาเอล ทันทีที่ท่านได้รู้จักพระเมสสิยาห์ ท่านก็ได้ปรารถนาจะทำให้เพื่อนของท่านคือนาธานาเอลได้มีส่วนร่วมในความสุขครั้งนี้ ฟิลิปได้ไปหาเขากล่าวว่า “เราพบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ผู้นั้นคือพระเยซูบุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเร็ธ” ด้วยความประหลาดใจ นาธานาเอลได้ถามกลับว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ” ฟิลิปตอบว่า “มาดูซิ” (ยน 1:45) แล้วเขาก็ตามฟิลิปไป และได้กลายเป็นคนแรกที่ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น “พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” (ยน 1:49)

นักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่า Theodoret และ Eusebius ได้ยืนยันให้เราทราบว่า หลังจากพระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือบรรดาอัครสาวกแล้ว ฟิลิปได้ไปประกาศพระวรสารที่เอเซียน้อย (Asia Minor) โดยมีพวกลูกสาวที่เป็นพรหมจารีของท่านเดินทางไปด้วย ท่านอาจจะยอมรับการเป็นมรณสักขีโดยการตรึงกางเขนที่เมือง ฮีเอราโปลิส (Hierapolis) ในแคว้นฟรีเจีย (Phrygia)


นักบุญยากอบ องค์เล็ก (อัครสาวกและมรณสักขี ประมาณปี ค.ศ. 62)

นักบุญยากอบ องค์เล็ก (St. James the Less) เป็นพี่น้องกับนักบุญยูดา ธัดเดอุส (St. Jude Thaddaeus) และตามความเห็นทั่วๆไปบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้า มารดาของท่านคือ มารีย์ เคลโอปัส เป็นน้องสาวของพระนางพรหมจารีมารีย์ ท่านเป็นคนน่ารัก ศรัทธาร้อนรนและมีชีวิตภายในที่สนิทกับพระ ยากอบ “ผู้ยุติธรรม” (“the Just”) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รับรู้กัน ท่านได้กลายเป็นพระสังฆราชองค์แรกของกรุงเยรูซาเล็ม เป็นผู้มีจิตกุศลอย่างเด่นชัด มีความผูกพันและเคารพต่อพระวิหาร และขนบธรรมเนียมโบราณของชาวยิวอย่างยิ่งยวด รวมทั้งการยอมรับอย่างสงบภายใต้การเบียดเบียนของเฮโรด

นักบุญยากอบได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เขียน “จดหมายของนักบุญยากอบ = (ราว ค.ศ.47) ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในสารบบพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ บางทีอาจจะเขียนถึงพระศาสนจักรในซีเรีย เพราะบรรดาสมาชิกที่นั่นถูกเลือกปฏิบัติ และถูกบีบ เพราะการปฏิบัติตามความเชื่อใหม่ที่ได้รับมา

เราต้องแยกแยะนักบุญยากอบ องค์เล็ก ว่าเป็นคนละคนกับอัครสาวกยากอบ บุตรของเศเบดี สำหรับการเป็นมรณสักขีของท่าน เชื่อกันว่าท่านถูกชาวยิวประหารชีวิตในราวปี ค.ศ. 62

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)