Skip to content

1 พฤษภาคม ระลึกถึง นักบุญโยเซฟ กรรมกร

(St Joseph the Worker, memorial)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 สมาคมของบรรดากรรมกรคาทอลิกอิตาเลียน (Catholic Association of Italian Workers) ได้นำสมาชิกมาที่จัตุรัสนักบุญเปโตรเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ในการเข้าเฝ้าทั่วไป (public audience) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของสมาคมฯ และเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อแผนปฏิบัติการด้านสังคมของพระศาสนจักร ในโอกาสนี้เองที่พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ตั้งวันฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกรขึ้นมา และกำหนดวันฉลองคือวันที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคม พระองค์ทรงประกาศแก่ผู้มาเข้าเฝ้าในวันนั้น รวมทั้งผู้ใช้แรงงานทั่วโลกว่า “พวกท่านจะมีผู้ที่อยู่เคียงข้างท่าน เป็นทั้งนายชุมพา ผู้ปกป้องคุ้มกัน และเป็นบิดา”

ถ้าย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้ คือในปี ค.ศ. 1889 พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ได้เสนอให้นักบุญโยเซฟเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะสำหรับ “พวกที่ต่ำต้อย พวกกรรมกร พวกด้อยโอกาส” ส่วนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ให้บรรดากรรมกรมีท่าทีพิเศษต่อแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อพวกเขาจะได้ติดตามท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำทางที่พิเศษ และให้เกียรติท่านในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์จากสวรรค์ให้กับพวกเขา และพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้เลือกช่างไม้แห่งนาซาเร็ธเป็นองค์อุปถัมภ์ในการต่อสู้เพื่อยับยั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ปฏิเสธพระเจ้า “เพื่อให้สันติสุขของพระคริสต์ในพระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึงในเร็ววัน ซึ่งทุกคนปรารถนาเช่นนั้น เราขอรณรงค์พระศาสนจักรทั่วไปให้ต่อสู้กับโลกของคอมมิวนิสต์ภายใต้บรรทัดฐานของนักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องที่มีฤทธิ์อำนาจของพระศาสนจักร ท่านเป็นชนชั้นแรงงาน และท่านได้ต่อสู้กับความยากจนของท่านเอง และครอบครัวศักดิ์สิทธิ์… ในชีวิตที่ท่านได้ทำหน้าที่ประจำวันอย่างซื่อสัตย์ ท่านได้มอบตัวอย่างสำหรับทุกคนที่ต้องทำมาหากินด้วยการทำงานมืออย่างยากลำบาก”

และสุดท้ายที่พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ผู้ทรงทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในความสัมพันธ์พิเศษระหว่างนักบุญโยเซฟกับชนชั้นแรงงาน โดยการประกาศวันฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร และระบุให้ฉลองวันเดียวกับวันกรรมกร “ความตั้งใจของเราที่กระทำดังนี้ก็เพื่อนำให้มนุษย์ทุกคนได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีของการทำงาน เราหวังว่าศักดิ์ศรีนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดรูปแบบของการจัดระเบียบสังคม และได้รับการรับรองจากองค์กรทางกฎหมายที่มีพื้นฐานของการแจกจ่ายที่เท่าเทียมกันทั้งเรื่องสิทธิและหน้าที่… จนแน่ใจว่าพวกท่าน(=บรรดาผู้ใช้แรงงาน)จะมีความพึงพอใจอย่างแท้จริง เพราะกรรมกรผู้แสนสุภาพแห่งนาซาเร็ธไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและพระศาสนจักรถึงศักดิ์ศรีของบรรดาผู้ที่ทำงานด้วยมือของพวกเขาเท่านั้น แต่ท่านนักบุญโยเซฟยังเป็นผู้คอยเฝ้าระวังรักษาพวกท่านและครอบครัวอย่างมั่นคงอีกด้วย”

พระศาสนจักรผู้เป็นมารดาศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้แนะนำบรรดากรรมกรคริสตชนให้เฝ้ามองนักบุญโยเซฟผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกเขาในฐานะเป็นแบบอย่างของการทำงานของบรรดาคริสตชน ดังเช่น นักบุญเบอร์นาร์ดแห่งแคลร์เวอซ์ (St. Bernard of Clairvaux) กล่าวไว้ว่า “จงจินตนาการงานของท่านจากชื่อที่แท้จริงของท่าน ซึ่งหมายถึง “เพิ่มพูนขึ้น” (‘increse’) คำว่า งาน นั้นในธรรมชาติของมันไม่ได้หมายถึงการลงโทษ แต่เป็นการทำให้แผนการของพระเจ้าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากกว่า ดังนั้น ไม่ว่าเราจะทำเก้าอี้ขึ้นมาตัวหนึ่ง หรือสร้างอาสนวิหารขึ้นมาหลังหนึ่ง เราก็ถูกเรียกให้ทำให้ผลที่เกิดจากน้ำมือของเรา จากใจของเรา และจากความนึกคิดจิตใจของเราไปสู่จุดหมายสูงสุด กล่าวคือ การสร้างเสริมพระกายของพระคริสตเจ้า”

บทรำพึง : “เมื่อท่านจะกินจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเถิด” (1คร 10:31)

(ถอดความโดย คุณพ่อวิชา หิรัญญการ
จากหนังสือ Saint Companians For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)