Skip to content

"พฤษภาคม" เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาด

สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
สวดสายประคำเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)

สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคำ วิงวอนพระแม่เมตตาหยุดยั้งโรคระบาด เพื่อที่พวกลูกจะสามารถดำเนินชีวิตตามปกติ

แถลงการณ์จากนครรัฐวาติกัน

        เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาอันร้อนรนของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรงปรารถนาจัดให้เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งการอธิษฐานภาวนาแบบ “มาราธอน” เพื่อวิงวอนพระเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์ ขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลง ซึ่งโควิด19 ได้ก่อผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับมนุษยชาติเกินกว่าปีแล้ว พร้อมกับขอให้พวกเราสามารถดำเนินชีวิตได้ตามวิถีปกติ พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรารถนาที่จะประสานกับสักการะสถานทุกแห่งทั่วโลก โดยมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มนี้เพื่อที่จะสามารถเป็นเครื่องมือแห่งการอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักรทั้งมวล ความคิดริเริ่มนี้ได้มาจากข้อความในพระคัมภีร์ที่ว่า “พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาด้วยใจร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)

        สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศพระวรสารในยุคใหม่ ที่ได้รับมอบหมายจากพระสันตะปาปาฟรานซิสให้ทำหน้าที่ประสานและดำเนินการในเรื่องนี้ โดยเชื้อเชิญไปยังทุกการะสถานทั่วโลกเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความคิดริเริ่มนี้ในภูมิภาคของตนเอง เพื่อเข้าถึงบรรดาศาสนบริกรบาดหลวง นักบวชชายหญิง ผู้ฝึกหัด ครอบครัวและประชาสัตบุรุษเพื่อชักชวนบรรดาลูก ๆ เยาวชนให้ร่วมใจกันสวดภาวนาวิงวอน และมอบความหวัง ความไว้วางใจไว้กับพระแม่มารีย์พรหมจารี การสวดสายประคำประจำทุกวันตลอดเดือนพฤษภาคม มีจุดประสงค์แต่ละวันแตกต่างกัน เช่นสำหรับสัตบุรุษที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกล่าวอำลากับคนที่ตนรัก สำหรับผู้ที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย สำหรับคนยากจน คนที่ไม่มีบ้าน คนที่ประสบกับความยุ่งยากในเรื่องของเศรษฐกิจ และคนที่ตายไปแล้ว นี่คือความตั้งใจบางประการที่จะเป็นเป้าหมายการภาวนาของพวกเราต่อพระแม่มารีย์

        สักการะสถานแต่ละแห่งทั่วโลกได้รับการเชิญให้สวดภาวนาในภาษาและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันในท้องถิ่นโดยวิงวอนให้ชีวิตสังคม การทำงาน และกิจกรรมอื่นๆที่ถูกระงับไปในช่วงที่เกิดโรคระบาดจะได้กลับเข้าสู่สภาพเดิม การอุทธรณ์นี้ต้องการสร้างบรรยากาศการวิงวอนที่ไม่ขาดสาย ซึ่งกระจายไปทั่วทุกมุมโลกที่เกิดจากพระศาสนจักรทั้งมวลกับพระบิดา โดยอาศัยการวิงวอนของพระแม่มารีย์พรหมจารี ด้วยเหตุนี้สักการะสถานต่างๆ จึงถูกขอร้องให้ช่วยกันส่งเสริมและรณรงค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยให้ประชาสัตบุรุษมีส่วนร่วมเพื่อทุกคนจะได้อุทิศเวลาให้กับการสวดภาวนาประจำวันไม่ว่าจะเป็นในรถหรือบนท้องถนน และพวกเราต้องขอบคุณเทคโนโลยีของการสื่อสารด้วยสมาร์ทโฟนที่ช่วยกันรณรงค์ยุติโรคระบาด เพื่อที่จะมีวิถีชีวิตสังคมและการงานเหมือนเดิม

        พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเป็นผู้เปิดและปิดการสวดภาวนาพร้อมกับประชาสัตบุรุษทั่วโลกจากสถานที่สำคัญสองแห่งในนครรัฐวาติกัน กล่าวคือ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2021 พระองค์จะทรงอธิษฐาน ณ วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ซึ่งมีภาพ “ไอคอน”ที่ได้รับการเคารพนับถือมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเจ็ด ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นนักบุญเลโอ ซึ่งอยู่ใกล้กับมุขตอนใต้ของมหาวิหารวาติกันเดิม ต่อมาได้มีการย้ายพระรูปไอคอนดังกล่าวมาไว้ในพระวิหารนักบุญเปโตรที่สร้างโดยพระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ XIII ในปี 1578 ณ วัดน้อยเกรโกเรี่ยนซึ่งพระธาตุของนักบุญเกรโกรี่แห่งนาซีอานซุส  นักปราชญ์และปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรถูกบรรจุไว้ที่นั้น ในปี 2013 ช่วงเปิดปีแห่งความเชื่อรูปไอคอนมีการบูรณะขึ้นใหม่ ตั้งแต่มีการบูรณะฟื้นฟูครั้งแรกโดยพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งในขณะนั้นพระองค์เพิ่งได้รับการสถปานาเป็นพระสันตะปาปาใหม่ๆ คำว่า “SVCCVRRE NOS และ FRANCISCVS PP. A. I.” ถูกสลักไว้ใต้รูปไอคอนนี้ จึงเท่ากับเป็นการมอบพระสันตะปาปาให้แด่แม่พระเป็นที่พึ่งพิง

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงถวายพระเกียรติแด่แม่พระเป็นที่พึ่งพิง

        ในโอกาสนี้พระสันตะปาปาจะทรงอวยพรเสกสายประคำพิเศษเพื่อใช้ในเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งไปยังสักการะสถานที่เกี่ยวข้อง 30 แห่ง หลายครอบครัวจากวัดในกรุงโรมและเขตจังหวัดลาซีโอจะมีส่วนร่วมในการอ่านและการนำการสวดสายประคำพร้อมกับเยาวชนที่เป็นตัวแทนของกระบวนการประกาศพระวรสารยุคใหม่ และในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2021 พระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงปิดการสวดภาวนาแบบ “มาราธอน” จากสวนพฤกษชาติวาติกัน ซึ่งจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดต่อไป บุคคลพิการหูหนวกและเป็นใบ้จะเข้าร่วมถึงทั้งสองเหตุการณ์นี้ได้โดยอาศัยการแปลด้วยภาษามือ

สักการะสถานจะมีดังนี้

วันที่ขื่อ สักการะสถาน/ประเทศจุดประสงค์การภาวนาแต่ะวัน
   
วันเปิด 1 พ.ค.มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันสำหรับมนุษยชาติทั้งโลกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
1พระมารดาแห่งวาลซิงแฮม (อังกฤษ)สำหรับทุกคนที่ล่วงลับจากติดเชื้อโรค
2พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ และ พระมารดา มารีย์  (ไนจีเรีย)สำหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสกล่าวคำอำลากับผู้ที่ล่วงลับและบุคคลที่ตนรัก
3พระมารดาแห่งเชสโตโชวา (โปแลนด์)สำหรับบุคคลที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส และผู้ป่วยทุกคน
4อาสนวิหารทูตสวรรค์แจ้งข่าว (อิสราแอล)สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ และเด็กน้อยในครรภ์
5พระมารดาพรหมจารีแห่งสายประคำ (เกาหลีใต้)สำหรับเด็ก ๆ และ บรรดาเยาวชน
6พระมารดาแห่งอาปาเรชิดา( บราซิล)สำหรับบรรดาหนุ่มสาว
7พระมารดาแห่งสันติสุขและการเดินทางอย่างดี (ฟิลิปปินส์)สำหรับทุก ๆ ครอบครัว
8พระมารดาแห่งลูจาน อาร์เจนตินาสำหรับบุคคลที่ทำงานด้านสื่อสังคม
9บ้านศักดิ์สิทธ์ของแม่พระ โลเรโต (อิตาลี)สำหรับบรรดาผู้อาวุโส ผู้สูงวัย
10พระมารดาแห่งเมืองน็อค ไอร์แลนด์สำหรับบุคคลพิการทุกคน
11พระมารดาพรหมจารีแห่งคนยากจน      (เบลเยี่ยม)สำหรับคนยากจน คนไร้ที่พึ่ง ไร้ที่อยูอาศัย และบุคคลเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ
12พระมารดาแห่งอาฟริกา (อัลจีเรีย)สำหรับบุคคลที่ถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวและบุคคลที่สิ้นความหวัง
13พระมารดาพรหมจารีแห่งสายประคำ  (ปอร์ตุเกส)สำหรับบรรดาผู้ต้องกัก ณ เรือนจำต่างๆ
14พระมารดาแห่งสุขภาพพลานามัย (อินเดีย)สำหรับบรรดานักวิทยาศาสตร์ และผู้ทำงานสถาบันวิจัยทางการแพทย์
15พระมารดาราชินีแห่งสันติสุข (บอสเนีย)สำหรับบรรดาผู้อพยพลี้ภัย
16อาสนวิหารพระแม่มารีย์ (ออสเตรเลีย)สำหรับผู้เคราะห์ร้ายจากการใช้ความรุนแรง และจากการค้ามนุษย์
17พระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล (สหรัฐอเมริกา)สำหรับผู้นำประเทศต่าง ๆ และ บรรดาหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศ
18พระมารดาแห่งเมืองลูร์ดส์ (ฝรั่งเศส)สำหรับคณะแพทย์และพยาบาล
19บ้านของแม่พระ (ตุรกี)สำหรับประชาชนที่ผจญกับภัยสงคราม และเพื่อสันติภาพในโลก
20พระมารดาแห่งความรัก ณ เมืองคอปเปอร์ (คิวบา)สำหรับบรรดาเภสัชกร และคณะเวชบุคคล
21พระมารดาแห่งเมืองนางาซากิ (ญี่ปุ่น)สำหรับผู้ที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
22พระมารดาแห่งมอนท์เซรัท (สเปน)สำหรับบรรดาจิตอาสา
23พระมารดาแห่งเมืองแคป (แคนาดา)สำหรับบุคลากรด้านกฎหมายแห่งสภาพแวดล้อมและทางด้านกทารทหาร และ ผู้ต่อต้านอัคคีภัย
24(สักการะสถานยังไม่ได้ยืนยัน)สำหรับบุคคลผู้ช่วยจัดเตรียมสิ่งจำเป็นในการบริการสังคม
25อาสนวิหารพระมารดาพรหมจารีแห่งตาปินู (มอลต้า)สำหรับคณะครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้ประสาทความรู้
26พระมารดาแห่งกวาดาลูเป้ (เม็กซิโก)บรรดาผู้ใช้แรงงานและนักธุรกิจลงทุน
27พระมารดาพระเจ้า (ยูเครน)สำหรับผู้ที่ตกงาน
28พระมารดาพระองค์ดำแห่งอัลต็อตติ่ง    (เยอรมานี)สำหรับพระสันตะปาปา คณะบิชอป บรรดาศาสนบริกรบาดหลวง สังฆานุกร
29พระมารดาแห่งเลบานอน (เลบานอน)สำหรับผู้ถวายตัวทั้งชายและหญิง
30พระมารดาพรหมจารีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมืองปอมเปอี (อิตาลี)สำหรับพระศาสนจักร
31ณ บริเวณสวนของวาติกันสำหรับการสิ้นสุดของโรคระบาด และเพื่อการกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตปกติ

        สักการะสถานทั้ง 30 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลก ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนในการสวดภาวนาสายประคำต่อแม่พระวันละแห่งตลอดเวลา 30 วัน

        สถานีโทรทัศน์แห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันจะถ่ายทอดการสวดภาวนาในแต่ละวัน ในสักการระสถานทั้ง 30 แห่งเวลา 6.00 โมงเย็นตามเวลาแห่งกรุงโรม (หรือเวลา 23.00 น. เวลาในประเทศไทย) ซึ่งจะมีการเตรียมวจนพิธีกรรมสั้นๆ เป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์สำหรับการแบ่งปันกันในแต่ละชุมชน คำแนะนำจะมีทั้งภาษาอิตาเลียน ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนิช ซึ่งสามารถดาวน์โลดได้จากเว็บไซต์ของสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศพระวรสารยุคใหม่

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บข่าวคราวการสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมมาแบ่งปันและร่วมใจปฏิบัติ)