Skip to content

บทเทศน์ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021 วันอาทิตย์ผู้เลี้ยงแกะที่ดีและพิธีบวชศาสนบริกรบาดหลวง 9 องค์

ลูก ๆ และพี่น้องที่รัก วันนี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณบุตรชายของพวกเราเหล่านี้ผู้ได้รับกระแสเรียกให้เป็นบาดหลวง ขอให้พวกเราไตร่ตรองดูซิว่า พวกเขาถูกยกฐานะให้ทำพันธกิจเช่นไรในพระศาสนจักร ดังที่พวกลูกรับรู้รับทราบพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสมณสูงสุดเพียงผู้เดียวดังที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ทว่าในพระองค์นั้นประชากรศักดิ์สิทธิ์ทุกคนของพระเจ้า ซึ่งต่างก็เป็นประชากรในสมณะ แต่ถึงกระนั้นก็ตามพระเยซูคริสต์ทรงปรารถนามที่จะเลือกบางคนเป็นพิเศษท่ามกลางบรรดาศิษย์ของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่สาธารณะในพระศาสนจักร เพื่อมนุษย์ทุกคนในพระนามของพระองค์ และทำหน้าที่ด้วยการกระทำพันธกิจในฐานะผู้สอน สมณะ และผู้เลี้ยงแกะ

        หลังจากไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วบัดนี้ เรากำลังจะยกฐานะพวกเขาขึ้นสู่ตำแหน่งศาสนบริกรบาดหลวงเพื่อที่พวกเขาจะได้ร่วมมือในการรับใช้พระเยซูคริสต์ เป็นผู้สอน เป็นสมณะ และเป็นผู้เลี้ยงแกะ ในการสร้างพระวรกายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งได้แก่พระศาสนจักร ประชากรของพระเจ้า และพระวิหารของพระจิต

        และสำหรับพวกลูก ผู้สมัครใจที่รัก ผู้ที่กำลังจะได้รับการยกฐานะขึ้นสู่การเป็นศาสนบริกรบาดหลวง ขอให้ยึดถือว่าโดยอาศัยการรักษาและประกาศความเชื่อ พวกลูกจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระอาจารย์แต่เพียงผู้เดียว เฉกเช่นพระองค์พวกลูกจะเป็นผู้เลี้ยงแกะ นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจากพวกลูก ซึ่งพวกลูกจะต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีสำหรับประชาสัตบุรุษ ผู้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พวกลูกต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่เดินไปพร้อมกับประชากรของพระเจ้า บางครั้งก็อยู่ข้างหน้าพวกเขา บางครั้งก็อยู่ท่ามกลางพวกเขา หรืออยู่ข้างหลังพวกเขา ทว่าพวกลูกจำเป็นจะต้องอยู่ที่นั่นเสมอกับประชากรของพระเจ้า

        ยังมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกาลเวลาเมื่อมีเสียงล่ำลือกันถึง “อาชีพบาดหลวง” ซึ่งมีความหมายไม่เหมือนกันกับสมัยนี้ บาดหลวงไม่ใช่ “อาชีพ” แต่เป็นการรับใช้เช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อประชากรของพระองค์ และการรับใช้ของพระเจ้าต่อประชากรนี้มี “โฉมหน้า” มีรูปแบบ เป็นรูปแบบเฉพาะที่ต้องติดตาม เป็นรูปแบบในความใกล้ชิด รูปแบบในความเห็นอกเห็นใจ/เอื้ออาทร รูปแบบในความสุภาพอ่อนโยน นี่คือรูปแบบของพระเจ้า ความใกล้ชิด ความเมตตาสงสาร และความสุภาพอ่อนโยน

ความใกล้ชิด บาดหลวงมีหนทางสี่ประเภทในความใกล้ชิด ประการแรกความใกล้ชิดกับพระเจ้าในการสวดภาวนา ใกล้ชิดกับศีลศักดิ์สิทธิ์และกับมิสซา สนทนากับพระเยซูคริสต์ จำเป็นต้องใกล้ชิดกับพระองค์ พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับพวกเราในพระบุตรของพระองค์ด้วยเรื่องราวทั้งหมดแห่งพระบุตรของพระองค์ พระองค์ยังอยู่ใกล้ชิดกับพวกลูกด้วย ใกล้ชิดกับพวกลูกแต่ละบุคคลในช่วงชีวิตของพวกลูกจนกระทั่งบัดนี้ ขณะเดียวกันพระองค์ก็ประทับอยู่ในช่วงที่เกิดวิกฤตของบาปด้วย  จงมีความใกล้ชิดกับประชาสัตบุรุษผู้เป็นประชากรของพระเจ้า ทว่าประการแรกเหนืออื่นใดต้องมีความใกล้ชิดกับพระเจ้า  กับการสวดภาวนา ถ้าบาดหลวงที่ไม่สวดภาวนาจะค่อยๆ ดับไฟของพระจิตภายในตัวเอง – ฉะนั้นจำเป็นต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าเสมอ

ประการที่สอง ความใกล้ชิดกับบิชอป พ่อจำได้ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วบาดหลวงองค์หนึ่งเกิดโชคร้าย อาจกล่าวได้ว่าเขา “พลาดไป” สิ่งแรกที่พ่อคิดได้เวลานี้ คือรีบรายงานให้บิชอปทราบ ต้องรายงานให้บิชอป ผู้เป็นประมุขทราบด้วยในยามที่เกิดความโชคร้ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดของตน – ใกล้ชิดกับพระเจ้าในการสวดภาวนาและใกล้ชิดกับบิชอป บางคนอาจบอกว่า “แต่ผมไม่ชอบบิชอป ผู้เป็นประมุข…” พ่อเชื่อว่าบิชอปต้องเป็นผู้มีจิตใจดีดุจบิดา ผู้รับฟัง บิชอปจึงเสมือนเป็นบิดาของพวกลูก “แต่ว่าบิชอปนี้ ปฏิบัติตัวแย่มาก จะทำอย่างไร” จงขอให้พวกลูกสุภาพสุภาพเข้าไปเสวนากัน จงเข้าไปหาบิชอป พ่อมั่นใจว่าบิชอปเป็นบิดาที่ต้องสื่อสารเสวนากันกับลูก ๆ

ประการที่สาม ความใกล้ชิดระหว่างพวกลูกเองผู้เป็นคณะบาดหลวง พ่อขอเสนอให้พวกลูกตั้งใจในวันนี้ว่าพวกลูกจะไม่กล่าวร้าย ใส่ความนินทากับบรรดาบาดหลวงอื่น ๆ หากพวกลูกมีสิ่งใดที่ขัดใจกันกับบาดหลวงผู้อื่น จงทำตัวเป็นลูกผู้ชาย และจงกล้าหาญ กล้าเผชิญหน้า จงไปหาเขาและพูดกับเขาแบบซึ่ง ๆ หน้า “แต่ว่านี่เป็นอะไรที่แย่มากนะ… ผมก็ไม่ทราบว่า เขาจะคิดอย่างไร…” ถ้าขัดแจ้งกันรุนแรงจริง ๆ จงพากันไปพบบิชอปเพื่อขอบิชอปช่วยพวกลูกให้ประสานรอยร้าว แต่จงอย่าเป็นคนปากพล่อย อย่าเป็นนักนินทา จงรักษาความเป็นเอกภาพในหมู่พวกลูก อย่ารีบสรุปตัดสินผู้อื่นโดยเบาความ ทั้งในสภาบาดหลวง ทั้งในคณะกรรมาธิการฝ่ายต่างๆ – จงมีความใกล้ชิดระหว่างพวกลูกที่เป็นบาดหลวงและกับบิชอป

ประการที่สี่ นอกเหนือจากพระเจ้าแล้ว สำหรับพ่อความใกล้ชิดที่สำคัญที่สุดคือกับบรรดาสัตบุรุษผู้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ในหมู่ประชากรพระเจ้าไม่มีผู้ใดในพวกลูกที่ได้เล่าเรียนเพื่อที่จะเป็นบาดหลวง พวกลูกได้เล่าเรียนศึกษาเกี่ยวกับภาควิชาพระศาสนจักร เกี่ยวกับการที่พระศาสนจักรบอกว่าต้องทำสิ่งใดบ้าง พวกลูกถูกเลือกมา เลือกมาจากประชากรของพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับดาวิดว่า “เรานำท่านมาจากฝูงแกะ” จงอย่าลืมว่าพวกลูกมาจากไหน จากครอบครัวของลูก จากประชากรของลูก… อย่าลืมกลิ่นแห่งประชากรของพระเจ้า เปาโลกกล่าวกับทิโมธีว่า “จงจดจำมารดาและปู่ย่าตายายของท่าน…” จงเป็นศาสนบริกรของประชาชน เป็นผู้รับใช้ประชาชน ไม่ใช่เป็นบรรพชิตของรัฐ

หนทางทั้งสี่ประเภทแห่งความใกล้ชิดของบาดหลวง กล่าวคือ ความใกล้ชิดกับพระเจ้า กับบิชอป กับพวกลูกเองคณะบาดหลวง และกับประชากรของพระเจ้า – เป็นรูปแบบของความใกล้ชิด ซึ่งเป็นรูปแบบของพระเจ้า ทว่ารูปแบบของพระเจ้ายังเป็นรูปแบบแห่งความเมตตาและความสุภาพอ่อนโยนด้วย อย่าปิดหัวใจตนเองให้กับปัญหา ซึ่งพวกลูกจะพบมากมาย เมื่อประชาชนมาพบพวกลูกพร้อมกับปัญหา เพื่อให้พวกลูกฐานะบาดหวงช่วยแก้ไข ช่วยติดตาม… จงใช้เวลารับฟังและให้กำลังใจประชาสัตบุรุษผู้เป็นลูกแกะ จงให้ความเมตตาซึ่งจะนำให้พวกลูกมีการให้อภัยและมีจิตเมตตากรุณา ต้องเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาและเป็นผู้ที่ให้อภัย เพราะพระเจ้าทรงให้อภัยต่อทุกคน พระองค์ไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยที่จะให้อภัย พวกเรานั้นแหละที่เบื่อหน่าย เพิกเฉยในการขอการอภัย นี่เป็นความใกล้ชิดและความเห็นอกเห็นใจ แต่เป็นความเห็นอกเห็นใจที่อ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนในครอบครัว ของพี่น้อง ของบิดา… พร้อมกับความอ่อนโยนนั้นที่ทำพวกลูกรู้สึกว่าพวกลูกอยู่ในบ้านของพระเจ้า

พ่อปรารถนาให้พวกลูกมีรูปแบบชีวิตเช่นนี้ ซึ่งเป็นรูปแบบของพระเจ้า

พ่อเองเคยเอ่ยถึงบางสิ่งบางอย่างในห้องเตรียมประกอบพิธี  พ่ออยากจะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่ง ณ ที่นี้ต่อหน้าประชากรของพระเจ้า กรุณาทิ้งความฟุ้งเฟ้อ จากเงินๆ ทองๆ ปิศาจมักเข้ามาทางกระเป๋า จงคิดเรื่องนี้ให้ดี จงเป็นคนยากจน ประชาสัตบุรุษที่เป็นประชาากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เป็นคนยากจน บาดหลวงต้องยากจน เป็นผู้ที่รักคนยากจน จงอย่าเอารัดเอาเปรียบสัตบุรุษ พวกลูกจะไม่ใช่เป็นบาดหลวงที่มีลักษณะ “อาชีพในพระศาสนจักร” … มิฉะนั้นพวกลูกจะเป็นบาดหลวงรับจ้าง ไร้ศักดิ์ศรี และเมื่อบาดหลวงกลายเป็นนักธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่วิทยาลัย หรือหน่วยงานใด ๆ และ ไม่ว่าจะเป็นที่ใด เขาผู้นั้นก็สูญเสียความใกล้ชิดกับประชาชนไป เขาจะสูญเสียความยากจนที่ทำให้เขาละม้ายคล้ายกับพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ยากจนถูกตรึงบนไม้กางเขนผู้นั้นกลายเป็นบาดหลวงนักธุรกิจ และไม่ใช่ผู้รับใช้  พ่อได้ฟังเรื่องหนึ่งมาที่ทำให้พ่อเศร้าใจมาก วันหนึ่งยังมีบาดหลวงองค์หนึ่งที่เฉลียวฉลาด ใช้ชีวิตดูเหมือนติดดินและมีความสามารถมาก ซึ่งทำหน้าที่บริหารงานหลายอย่าง แต่จิตใจของเขายึดติดกับการงานหน้าที่ที่เขาทำ เขาหมกมุ่นในการงานเรื่องทรัพย์สิน เขาเน้นผลงาน วันหนึ่งเขาพบลูกน้องอาวุโสคนหนึ่งทำความผิด เขาตำหนิอย่างรุนแรง แล้วไล่คนนั้นออกไป ชายผู้นั้นต้องเสียชีวิตไปเพราะเหตุนี้ บาดหลวงผู้นี้แม้มีความสามารถผู้นั้นได้รับศีลบวชเป็นบาดหลวง ต่อมาค่อย ๆ ลงเอยด้วยการเป้นนักธุรกิจที่ไร้จิตเมตตา ดังนั้นพวกลูกจงรักษาภาพนี้ไว้ต่อหน้าพวกลูกเสมอ จงรักษาภาพนี้ไว้ ต้องมีจิตเมตตาไม่ใช่กลายเป็นนักธุรกิจ

ผู้เลี้ยงแกะที่ดีใกล้ชิดกับพระเจ้า กับบิชอปที่มีหัวใจดุจบิดา กับพี่น้องบาดหลวงท่ามกลางพวกลูก และใกล้ชิดกับสัตบุรุษประชากรของพระเจ้า  ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ต้องเป็นผู้บริการรับใช้เหมือนผู้เลี้ยงแกะแท้จริง ไม่ใช่เป็นนักธุรกิจ นักบริหาร และห่างไกลจากเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ หรือหมกมุ่นเรื่องทรัพย์สิน  จากนั้นโปรดจำไว้ว่าลักษณะของความใกล้ชิดสี่ประการ วิธีนี้เพื่อเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เพราะพระเยซูคริสต์ทรงปลอบโยนผู้เลี้ยงแกะ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี และพวกเราขอการปลอบโยนในพระเยซูคริสต์ ขอการปลอบโยนในพระแม่มารีย์ – จงอย่าลืมพระมารดา – แสวงหาการปลอบใจที่นั่นเสมอ จงได้รับการปลอบใจจากที่นั่นและวางใจในไม้กางเขน – ไม้กางเขนจะดำรงอยู่ในชีวิตของเรา – ในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์และพระแม่มารีย์ จงอย่ากลัว ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัว หากพวกลูกมีความคุณใกล้ชิดกับพระเจ้า กับบิชอป กับพี่น้องบาดหลวง และกับประชาสัตบุรุษ ประชากรชนของพระเจ้า  หากพวกลูกมีรูปแบบของพระเจ้า ความใกล้ชิดในพระเจ้าโดยถ่ายทอดชีวิตในความเมตตา กรุณาและความอ่อนโยน จงอย่าอย่ากลัวในการเจริญชีวิตดุจผู้เลี้ยงแกะเพราะทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดี

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทเทศน์อันมีพลังของพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)