Skip to content

ที่ชม. 058/2021 เรื่อง กองทุนเพื่อก่อตั้งสามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่

ที่ชม. 058/2021
วันที่ 20 เมษายน 2021

เรื่อง กองทุนเพื่อก่อตั้งสามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่
เรียน เจ้าอาวาส พระสงฆ์ คณะนักบวช และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

เนื่องจากสามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน จ.เชียงราย ต่อมาในปี ค.ศ.2018 ได้ประกาศแยกสังฆมณฑลเชียงราย ออกจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อการปกครองและงานอภิบาล ทําให้สังฆมณฑลเชียงใหม่ไม่มีสามเณราลัยเล็ก ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสภาสงฆ์ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีการปรึกษาหารือกันถึงความเป็นไปได้ที่จะตั้งสามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่

ในปี ค.ศ.2020 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาสงฆ์ฯ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารของสังฆมณฑลและคณะที่ปรึกษาของพระสังฆราชฯ เมื่อผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ดังนั้น บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมพระสงฆ์รวม วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2021 ว่า “ให้ดําเนินการก่อตั้งสามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลขึ้น โดยมอบหมายให้ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ อุปสังฆราช และคณะกรรมการสามเณราลัยไปดําเนินการต่อไป”

คณะกรรมการสภาสงฆ์ จึงพิจารณาและเลือกให้วัดแม่พระประจักษ์แห่งเมืองลูร์ด จ.ลําปาง เป็นสามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านปัจจัยต่างๆ คือ วัด โรงเรียน หอพัก และสถานที่อื่นๆ สําหรับการให้การอบรม ซึ่งสถานที่ดังกล่าว มีความจําเป็นในการปรับปรุงและต่อเติม เพื่อให้พร้อม สําหรับการอบรมในปีการศึกษา 2565 โดยจะย้ายสามเณรปัจจุบันจากสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน (ระดับม.1-3 จํานวนประมาณ 60 คน) มาที่สามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่ดังกล่าว

เพื่อความเหมาะสมของสามเณราลัยเล็ก จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงและต่อเติมอาคารและสถานที่ ดังนี้
1. ห้องเรียน-อบรม 2.ห้องประชุม 3. ห้องอาหาร 4. ห้องครัว 5. ห้องอาบน้ํา 6.ห้องตู้เสื้อผ้า 7. ห้องนอน 8. ห้องสุขา 9. ป้ายชื่อบ้านเณร 10. ระบบน้ําใช้ (น้ําบาดาล) 11. ห้องรับรองแขกและผู้ปกครอง 12.และอื่นๆ

อนึ่ง คณะกรรมการดําเนินงาน ได้ประชุมถึงเรื่องดังกล่าวและตั้งงบประมาณไว้ 3 ล้านบาท และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยมีโครงการดังต่อไปนี้

1) “วันละบาทเพื่อบ้านเณร” จากสัตบุรุษทุกท่านของสังฆมณฑลเชียงใหม่
2) การระดมทุนจากพระสงฆ์ทุกท่านที่ทํางานในสังฆมณฑลเชียงใหม่
3) การระดมทุนจากศิษย์เก่าของบ้านเณร
4) การระดมทุนจากทุกเขตวัด
5) การระดมทุนจากผู้ปกครองของสามเณรปัจจุบัน

“บ้านเณรคือหัวใจของมิสซัง” ดังนั้น การเตรียมเยาวชนสามเณรเป็นศาสนบริกรในอนาคต เปรียบเสมือนหลักประกันหนึ่งว่าพระศาสนจักรท้องถิ่นก้าวหน้าต่อไป โดยมีสถานที่และการอบรมถือเป็นเรื่องสําคัญ จําเป็นและเชื่อว่า ทุกท่านที่มีส่วนร่วมและผู้มีน้ำใจที่ได้เห็นความสําคัญดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาและแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ พร้อมคําใช้จ่ายประมาณการในการก่อตั้งสามเณราลัยเล็กของสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงใหม่หวังในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความอนุเคราะห์และการสนับสนุน จากผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน

ขอท่านนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของสามเณราลัย ได้ทูลเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อท่านทั้งหลาย ผู้มีน้ำใจที่จะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรจากพระเป็นเจ้าในการดําเนินชีวิตทั้งความเชื่อ ความหวังและความรักเสมอไป

หนึ่งเดียวในพระคริสตเจ้า

(บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่

หมายเหตุ:
ชื่อบัญชี “มิสซังเชียงใหม่ กองทุนตั้งบ้านเณรเล็ก”
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาถนนช้างคลาน) เลขที่บัญชี 423-0-87808-6

โทรติดต่อ
1) บาทหลวง ประทีป กีรติพงศ์ เบอร์โทร 098-5419298
2) บาทหลวง ศราวุธ แฮทู เบอร์โทร 081-0147659
3) บาทหลวง สิริชัย บุหงาสวรรค์ เบอร์โทร 080-7968850