ประกาศ เลขที่ ชม. 036/2021

เรื่อง การอภิบาลและการปฏิบัติพันธกิจในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะนี้กระจายไปในวงกว้างมากและผู้ติดเชื้อจํานวนมากก็ไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้ ดังนั้น “เพื่อให้การอภิบาลสัตบุรุษของแต่ละเขตวัดดําเนินไปอย่างรอบคอบ ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะกับสถานการณ์มากที่สุด” ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่

1. จึงขอให้คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อทุกท่านได้พิจารณา กล้าตัดสินใจ จัดการในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรม พิธีสมรส พิธีบูชาขอบพระคุณ และกิจการต่างๆ ของวัดและที่เกี่ยวข้อง จัดให้ถูกต้อง เหมาะสมที่สุด โดยให้ถือเคร่งครัดตามมาตรการฯ คําประกาศ ระเบียบปฏิบัติ ที่ออกโดยภาครัฐฯ เขตพื้นที่ จังหวัดที่วัดตั้งอยู่

2. เพื่อให้สัตบุรุษในเขตวัดได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ และวันธรรมดา ตามที่พระศาสนจักรสากลได้ให้คําแนะนําไว้ในภาวะโรคระบาดนี้ ขอให้คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อทุกท่านแนะนําให้สัตบุรุษร่วมมิสซาทางออนไลน์ เจริญชีวิตปกติแบบใหม่ (New Normal) ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ

3. งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ จึงขอให้คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อทุกท่าน ได้ทบทวนคําประกาศติดตามและตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุดกับสภาพปัจจุบัน และเพื่อความดีสูงสุดของส่วนรวม

ขอพระเจ้าผ่านทางคําเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟ โปรดปกป้องคุ้มครองเราจากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน ค.ศ.2021

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

Recommended Posts