Skip to content

ที่ ชม.035 / 2021

ปีครอบครัว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเข้าใจสิ่งท้าทายในสังคม และเห็นความสําคัญของครอบครัวในปัจจุบัน จึงได้ออกพระสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia ) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016 เกี่ยวกับ ความรักในครอบครัว และในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2020 พระองค์ได้ประกาศ ปีครอบครัว วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2021 ถึง 26 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ปิดงานประชุมครอบครัวสากล (ครั้งที่ 10) ณ กรุงโรม

โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

1. ศึกษาเนื้อหาสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia )
2. เครื่องหมายแห่งการสมรส เป็นของขวัญประเสริฐ
3. ทําให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอภิบาล
4. ทําให้เยาวชนรับรู้ถึงความสําคัญของความรัก และพระพรของตนเอง
5. ขยายขอบเขตและพันธกิจแห่งการอภิบาลครอบครัว คือ สามี ภรรยา เด็ก เยาวชน คนชรา และสถานการณ์เปราะบางของครอบครัว

แม้พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยเราถือว่าปี 2021 นี้เป็นปีเยาวชน และพระศาสนจักรคาทอลิกสากล ประกาศ ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม 2020 – 2021) แต่ละแผนกสามารถจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ขัดแย้ง หรือซ้ําซ้อนกัน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้พิมพ์แผนยุทธศาสตร์ งานอภิบาลครอบครัว ค.ศ.2020 – 2024 มีเสนอโครงการตามแผนงาน คือ มิติการป้องกัน (การเตรียมสู่ชีวิตครอบครัว) มิติการส่งเสริม (การสนับสนุนให้เข้มแข็ง) และมิติการเยียวยา (การอภิบาลช่วยเหลือ )

สําหรับมิสซังเชียงใหม่ พ่อขอให้ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน สภาภิบาล ผู้นําคริสตชนทุกคน นําแผนนั้นมาศึกษาในเขต และเขตวัด ช่วยดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ครอบครัวที่มีความยากลําบากมากในหมู่บ้าน ในเขตวัด ในช่วงปีครอบครัวนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านให้ช่วยเหลือ 2 ครอบครัว ที่ลําบาก โดยพิจารณาหาครอบครัวที่จะ

1. ภาวนาให้
2. หาทางช่วยติดตาม เชิญผู้อภิบาลไปเยี่ยมเยียน ในโอกาสพิเศษนี้ ให้ทําพิธีแต่งงาน หรือ ศีลสมรสให้เรียบร้อย
3. หากเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ พิการ หรือถูกทอดทิ้ง ให้พี่น้องหาทางให้ความช่วยเหลือเขา ให้มีความสุขขึ้น ในชุมชนของเรา

ครอบครัวดี คนดี สังคมดี มีกระแสเรียก

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2021

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ )
บิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บาทหลวง ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง