Skip to content

คําสั่งมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ที่ ชม.032/2021
เรื่อง การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงหน้าที่พระสงฆ์เข้าดํารงตําแหน่งหน้าที่

เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและการทําหน้าที่สงฆ์ จึงขอให้พระสงฆ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิมและเข้าประจําตําแหน่งหน้าที่ใหม่ ดังนี้ :

1. คุณพ่อ ประทีป กีรติพงศ์
ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินทรัพย์สิน
และเพิ่มหน้าที่เป็นอุปสังฆราช/รับผิดชอบ-ตูแลการก่อสร้างฯ

2. คุณพ่อ ไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์
เพิ่มหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

3. คุณพ่อ บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา
ออกจากหน้าที่เป็นอุปสังฆราช และเจ้าอาวาส วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย
ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง /ผู้ช่วยพระสังฆราชฯ
ฝ่ายบุคลาภิบาล และรับผิดชอบ-ดูแลการก่อสร้างฯ

4. คุณพ่อ คํามา อําไพพิพัฒน์
ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญลอเรนโซ ลุยส์ สบเมย

5. คุณพ่อ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน
ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดแม่พระลูกประคํา ขุนยวม

6. คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา
ออกจากหน้าที่เป็นจิตตาธิการชิสเตอร์แพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ นิรมล แม่ปอน
ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย

7. คุณพ่อ ทูน ประภาสสันต์
ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น

8. คุณพ่อ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล
ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเยนอเวฟา นาป่าแป๋
ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา

9. คุณพ่อ แสงชัย ไอจาง
จากหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา ปาย
เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา ปาย

10. คุณพ่อ สุธี เจริญกุล
ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญลอเรนโซ ลุยส์ สบเมย
ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

11. คุณพ่อ ประภาส สายธารวนาวาส
ออกหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดแม่พระลูกประคํา ขุนยวม
ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเยนอเวฟา นาป่าแป๋

12. คุณพ่อ สถิต สะอิ
ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง

13. คุณพ่อ อภินันท์ สมศักดิ์
ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

14. คุณพ่อ ธรรมชาติ รักพงไพร
ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย
ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญโยเซฟ สะเมิง

15. คุณพ่อ เธียรชัย สงวนไพรวัลย์
ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญโยเซฟ สะเมิง
ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย

16. คุณพ่อ บรูโน รอสซี่
เป็นประธาน บริษัท “เลาดาโตซี วิสาหกิจเพื่อสังคม”

17. คุณพ่อ ศราวุธ แฮทู
เป็นเลขาธิการมิสซังเชียงใหม่ เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินของสังฆมณฑล
ผู้อํานวยสํานักงานวินิจฉัยคดีฯ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรณีละเมิดทางเพศฯ

18. คุณพ่อ นนทชัย ริทู
เพิ่มหน้าที่เป็นเลขานุการมิสซังเชียงใหม่

19. คุณพ่อ อนุพงศ์ ดํารงอุษาศีล
เพิ่มหน้าที่เป็นจิตตาธิการซิสเตอร์บ้านมารีนา

20. คุณพ่อ สิริชัย บุหงาสวรรค์
เพิ่มหน้าที่เป็นผู้จัดการสํานักมิสซังเชียงใหม่

21. คุณพ่อ โจงชอล์ แก้วมา
เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบ-ดูแลรถยนต์ของสังฆมณฑล

22. คุณพ่อ นิรุจต์ วงค์แจ่ม
เพิ่มหน้าที่ ติดตามและรวบรวมเอกสารแผนกที่ดินและมูลนิธิฯ

23. คุณพ่อ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญลอเรนโซ ลุยส์ สบเมย
กลับมาประจําที่สํานักมิสซัง/เข้าอบรมโครงการ PRMG

24. คุณพ่อ สมพงษ์ กัมพลกูล
ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา ปาย
กลับมาพักประจําที่สํานักมิสซัง

25. คุณพ่อ ศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม
เข้ารับการอบรมฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน
ถึงเดือนตุลาคม 2021 ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน

26. คุณพ่อ ศรชัย ดิพอ
เข้ารับการอบรมฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน
ถึงเดือนตุลาคม 2021 ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน

27. คุณพ่อ มงคล เจริญธรรม (Scj)
ออกจากผู้รับผิดชอบบ้านเบธาราม เชียงใหม่
ไปเป็นจิตตาธิการซิสเตอร์แพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์นิรมล แม่ปอน
และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ

28. คุณพ่อ ไพโรจน์ หน่อชัชวาล
กลับจากการช่วยงานอภิบาลที่ประเทศอังกฤษ
มาเป็นผู้รับผิดชอบบ้านเบธาราม เชียงใหม่

29. คุณพ่อ รภัสสิทธิ์ ทองคํา (Ofm)
เป็นเจ้าอาวาส วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง

30. สังฆานุกร ทวีเดช สวรรค์เผ่าพันธ์ (Ofm)
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง

ทั้งนี้ ขอให้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจําตําแหน่งภายใน วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 ประกาศ ณ วันพุธที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2021

“เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน” (ลก.4:18)

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง