Skip to content

สาส์นพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2564

“อนาคตสังคมสูงวัยไทย หลังโควิด-19”

พี่น้องผู้สูงอายุคริสตชนที่รักทุกท่าน

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ปีนี้ ปัญหาใหญ่ของประเทศได้เกิดขึ้นแล้ว ดํารงอยู่ และถูกตอกย้ำในภาวะ Covid 19 และ New Normal ปัจจุบันไทย ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว อีก 15 ปี ไทยจะก้าวเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) หรือมีผู้สูงอายุมากถึง 30% ของประชากร ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก อีกทั้งไทยยังประสบปัญหาคุณภาพของแรงงาน ผู้สูงอายุของไทยจํานวนมากยังมีฐานะยากจน โดย 1 ใน 3 มีรายได้ต่ำมาก

ปัญหาที่เห็นชัดเจน คือ การขาดรายได้ ผู้สูงวัยจํานวนมากต้องพึ่งพาลูกหลาน และมีจํานวนที่น้อยมาก ที่มีรายได้จากเงินออมหรือจากเงินลงทุน และคนไทยส่วนใหญ่ (ในทุกๆวัย) ยังขาดการออมอย่างเป็นระบบและมีเงินเก็บเพียงพอในยามฉุกเฉินหรือในยามเกษียณก็ตาม ยังไม่รวมถึงปัญหาสังคมสูงวัยหลายด้าน เช่นด้านสุขภาพ ภาวะจิตใจ สภาพแวดล้อม การเข้าสังคม และการมีสังคมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยภาพรวมแล้ว ไทยมีปัญหาในสังคมสูงวัยจากเหตุผล 4 ประการ คือ เด็กเกิดน้อยลง คนอายุยืนขึ้น คนวัยทํางานน้อยลง และประชาชนยังมีรายได้ต่ำ

จากข้อมูลของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องสังคมผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนมุมมองถึงสังคมสูงวัย ในยุคโควิด-19 ที่มี 4 โจทย์สําคัญคือ 1.) ทําอย่างไรให้สังคมสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม สภาพแวดล้อมในบ้าน-นอกบ้าน และสภาพแวดล้อมของเมือง 2.) จะทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุในอนาคต ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย 3.) ทําอย่างไรให้สังคมมีความ “กระปรี้กระเปร่า” ทําอย่างไรให้ประชากรมีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยให้ได้ และ 4.) ทําอย่างไรให้ระบบต่างๆ โดยเฉพาะการเงินการคลังที่จะรองรับสังคมสูงวัยสร้างหลักประกันครอบคลุม เพียงพอและยั่งยืนได้ ซึ่งทางภาครัฐก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับสังคมสูงวัยโดยเฉพาะ การทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ และช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัว กับสังคมผู้สูงวัยไทยหลังโควิด-19 ได้

พ่อขอให้ผู้สูงอายุคาทอลิกได้ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้ทรงแสดง “ความใกล้ชิดของพระองค์กับผู้เจ็บป่วยด้วยไวรัสโควิด-19” และร่วมสวดบทภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารีย์ ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 กับผู้ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนป่วย โรคไวรัสโควิด-19 อาจจะอยู่กับเราอีกนาน แต่ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการป้องกัน ทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ เราจะพบว่าพระเป็นเจ้าทรงประทับกับเรามานานกว่านั้นเสียอีก

(พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม)
ผู้รับผิดชอบแผนกสุขภาพอนามัย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม