Skip to content

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาครูคำสอนศูนย์คำสอนแม่ริม

คุณพ่อสมชาย  กิจนิชี  เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร  แม่ริม  จ.เชียงใหม่ได้จัดมิสซาวันอาทิตย์แห่ใบลาน  วันที่ 28 มีนาคม  2021 และถือเป็นโอกาสมอบเกียรติบัตร  แก่นักศึกษาครูคำสอน  รุ่นที่ 25 จำนวน 5 คน  ที่สำเร็จการศึกษา (2 ปี) มีสัตบุรุษของวัด  และครอบครัว  มาร่วมแสดงความยินดี

            นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้แก่

  1. เชชีลีอา สุรีรัตน์  จำปาผดุง  วัดนักบุญเปาโล  (นาเกียน)
  2. อังเยลา อารยา  ปินตา  วัดนักบุญยอแซฟ  (สะเมิง)
  3. เปโตร ชัยยศ  ทวีนิธินันท์  วัดนักบุญเปโตร  (ขุนแม่ลา)
  4. มัทธีอัส ธีรวัฒน์  จรัสจามีกรกุล  วัดพระเมตตา  แม่ระมาด (มิสซังนครสวรรค์)
  5. โรเบิร์ต แบลามีน  ตุจอ  ลักขณจันทร์  วัดนักบุญลอเรนโซ หลุยส์  (สบเมย)

            นักศึกษายังฝึกชีวิตครูคำสอนที่ศูนย์ถึงปลายเดือนเมษายน  จึงจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ อย่างมั่นใจ     ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง