อบรมพ่อบ้านคริสตชนเขตวัดงาว

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ วัดแม่พระดาวประจำรุ่งและนักบุญยอแซฟ บ้านแม่ฮ่าง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ศูนย์แพร่ธรรมฯ โดยคุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์และคุณถาวร กัมพลกูลได้รับเชิญจากคุณพ่อเมาริสซีโอ พ่อเจ้าวัดและซิสเตอร์คณะแม่ปอนที่ไปช่วยงานมาให้การอบรมพ่อบ้านคริสตชน โดยมีเนื้อหาเรื่อง “สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา” และ “บทบาทพ่อบ้านในสังคมปัจจุบัน” ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูคำสอน ผู้นำสวด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. จำนวน 41 คน

Recommended Posts