Skip to content

“สีสันแห่งความรักในครอบครัว” พบปะครอบครัวโฟโคลาเร เชียงใหม่ 2021

“สีสันแห่งความรักในครอบครัว” เป็นหัวข้อในการพบปะของกลุ่มครอบครัวของคณะโฟโคลาเรเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13- 14 มีนาคม 2021 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อำเภอสันทราย  มีผู้เข้าร่วม 79 คน (ผู้ใหญ่ 40 คน เยาวชนและเด็ก  39 คน) จากชนเผ่า อาข่า ลาหู่ คะฉิ่น  และสมาชิกกลุ่มครอบครัวจากกรุงเทพและสระไม้แดง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ครอบครัว มาร่วมพบปะและแบ่งปันเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งและความสวยงามในครอบครัว

หัวข้อหลักของการพบปะกัน สีสันแห่งความรัก ได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญในครอบครัวคือ สีสันต่างๆในชีวิตแห่งครอบครัวเปรียบดังสีรุ้ง และเมื่อได้นำไปเจริญชีวิต จะเป็นดังชีวิตและความยินดีแห่งความรักในครอบครัว ผ่านทางการแบ่งปันข้อคิด ประสบการณ์ชีวิตครอบครัว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม และเกมต่างๆได้ช่วยเพิ่มพูน ความเข้าใจ ความไว้วางใจ การมองดูความดีของอีกฝ่ายหนึ่ง และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีช่วงเวลาที่ทุ่มเทสำหรับสนทนาการระหว่างพ่อแม่และลูก กับสวดภาวนาด้วยกัน

เราได้รับเกียรติจากพระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันแรกของการพบปะ และเป็นโอกาสอันน่ายินดีที่สมาชิกหญิงของบ้านโฟโคลาเรหนึ่งคนได้รื้อฟื้นคำปฏิญาณ เพื่อจะถือซื่อสัตย์ ต่อข้อศีลบนสามข้อคือ ความบริสุทธิ์ ความยากจน และความนบนอบ ในเวลาเดียวกันก็มีการระลึกถึงการจากไปของคุณแม่เคียร่า ลูบิค ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร

การพบปะใน 2 วัน นับเป็นการฉลองของการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าผู้อยู่ท่ามกลาง  ผู้เข้าร่วมการพบปะได้แบ่งปันประสบการณ์ด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระที่จะเปิดใจพูดคุยกันอย่างจริงใจระหว่างคู่ครอง พ่อแม่กับลูก และภายในสมาชิกครอบครัว มีกิจกรรมหลากหลายให้สมาชิกครอบครัวได้ทำร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและค้นพบความสุขความยินดีแห่งความรักในครอบครัว