Skip to content

25 มีนาคม สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

( The Annunciation of the Lord, solemnity )

ในวันสมโภชนี้ พระศาสนจักรเฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ นั่นคือ การรับสภาพมนุษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่นั่นเอง เราหวนระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่งดงามนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อของเราที่สำคัญมากที่สุด และเป็นที่จดจำมากที่สุดด้วย ทุกๆครั้งที่เราสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว ตอนที่กล่าวว่า “พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย” (ยน 1:14) แสดงถึง พระเจ้าเที่ยงแท้ได้ทรงมาเป็นมนุษย์จริงๆ อันเป็นกิจการแห่งการช่วยให้รอดของพระที่บรรลุจุดหมายที่สูงสุด โดยทรงมอบพระองค์เองให้แก่สิ่งสร้างทั้งมวล – โดยเฉพาะกับมนุษย์โดยตรง

วันสมโภชนี้กระทำในวันที่ 25 มีนาคม เพื่อให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาก่อนถึงวันสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งเป็นวันประสูติของพระวจนาตถ์ที่ทรงรับเอากาย ที่จะนับต่อไปอีก 9 เดือนพอดี ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันในฐานะเป็นวันสมโภชการแจ้งสารแด่พระนางมารีย์ (The Annunciation of the Blessed Virgin Mary) จนกระทั่งปัจจุบันนี้เราย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิด จึงนำชื่อเรียกตั้งแต่โบราณกลับมาใช้ใหม่ว่า “การแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์” (Annunciation of the Lord) และแท้ที่จริงแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงสมโภชขององค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระแม่มารีย์ไว้ด้วยกัน ดังที่นักบุญ ปอลที่ 6 พระสันตะปาปา ทรงกล่าวไว้ว่า “เป็นวันสมโภชพระวจนาตถ์ผู้ซึ่งเสด็จมาเป็นบุตรของพระนางมารีย์ และเป็นวันสมโภชของพระนางพรหมจารีย์ผู้ซึ่งได้ทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า”

การแจ้งสารของทูตสวรรค์นี้นำพาเราเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของกระแสเรียกสองภาคส่วนด้วยกัน กล่าวคือ เมื่อพระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ทรงมีจุดประสงค์พิเศษที่จะเสด็จมาเป็นมนุษย์ ถือเป็นกระแสเรียกในแบบจะทรงทำให้มวลมนุษย์เป็นอิสระตลอดนิรันดรจากการทำลายล้างให้เสียหายของบาปและความตาย ในส่วนของพระนางมารีย์ก็ได้สมัครพระทัยเพื่อเติมเต็มกระแสเรียกของพระนางเอง โดยทรงยินยอมให้แผนการที่พระเจ้าทรงดำรินี้เป็นจริงขึ้นมา ดังนั้น การที่พระนางตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38) ได้ก่อให้เกิดกิจการสุดมหัศจรรย์ นั่นก็คือ ธรรมล้ำลึกเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์กลับกลายเป็นความจริงที่ครบสมบูรณ์

สมโภชนี้นำเราให้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระหรรษทาน ความมหัศจรรย์แห่งความรักของพระเจ้าที่ทรงมอบให้เราโดยอิสระ ลึกไปกว่านั้น ความน่าพิศวงของพระนางมารีย์ แม้ทรงดำเนินชีวิตเป็นธรรมดาอย่างที่สุด แต่ก็ทรงได้รับการเรียกจากองค์พระผู้สร้าง นับเป็นแบบอย่างอันดีเลิศให้กับเรา ว่าพระองค์ก็จะทรงเรียกเราแต่ละคนให้ลุกขึ้นไปสู่การเป็นสิ่งสร้างที่น่าพิศวง ตามที่เราทุกคนควรเป็นในรูปแบบที่พระทรงสร้างสรรค์มา

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)

บทภาวนาในวันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระชนนีพระเจ้า
เมื่อทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระแม่ทรงวุ่นวายพระทัยและทรงหวาดกลัว
แต่พระแม่ก็ทรงรับฟัง และเปิดพระทัยรับข่าวสารของพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์

ชีวิตของพระแม่ที่เคยมีแต่ความเรียบง่าย ดุจดังลูกทั้งหลายของอาดัม แต่คำตอบ
“ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” ได้เปลี่ยนชีวิตของพระแม่ และได้นำความรอดพ้นมาสู่ชาวเราทั้งหลาย เพราะพระแม่ได้ทรงเชิญให้พระคริสตเจ้ามาเจริญเติบโตภายในพระแม่

ข้าแต่พระชนนีพระผู้ไถ่ของชาวเรา โปรดช่วยชาวเราให้เปิดใจน้อมรับพระประสงค์ของพระบิดาในการดำเนินชีวิต และโปรดเสนอคำภาวนาของชาวเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเทอญ

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเตรียมจิตใจชาวเราให้พร้อมที่จะไว้ใจในพระประสงค์ของพระองค์ โปรดส่องแสงสว่างให้ชาวเราได้เห็นหนทางของพระองค์ โปรดเปิดหูของชาวเราเพื่อจะได้ยินพระวาจาของพระองค์ โปรดวางพระหัตถ์ของพระองค์ลงบนบ่าของชาวเรา เพื่อจะได้มีความมั่นใจในการนำของพระองค์ โปรดส่องแสงลงมาสู่จิตใจที่มืดมนของชาวเรา เพื่อจะได้สว่างไสวไปด้วยแสงของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตารัก โปรดช่วยชาวเราให้รู้และทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ดุจดังแบบอย่างของพระแม่มารีย์ โปรดให้ชาวเรามีจิตใจที่รู้คุณ และโปรดช่วยให้เราภาวนาเสมอๆ เหมือนดังพระแม่มารีย์ที่ทรงภาวนาว่า :

“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์

ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า

พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์
พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย
พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ

ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป
ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น
พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก

ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า
พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์

โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา
ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา

แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป” (ลูกา 1:46-55)

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร

อาแมน

(คุณพ่อวิชา หิรัญญการ แปลจากบทภาวนา [Novena Prayer] ของวันสมโภชนี้)