Skip to content

ประชุมเรื่องการอยู่ในวัฒนธรรม (Inculturation)

ในคู่มือการสอนคำสอน เล่มใหม่ (23 มีนาคม ค.ศ. 2020) ซึ่งเป็นคู่มือเล่ม 3 ได้กล่าวถึงการสอนคำสอนต้องสนใจเรื่อง “การอยู่ในวัฒนธรรม”  และ “วัฒนธรรมดิจิทัล”  เราจึงจัดการประชุมผู้รับผิดชอบการสอนคำสอน และเชิญ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  27-28 ตุลาคม 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน เรื่อง เยาวชนปัจจุบันสนใจศาสนาอย่างไร  มีผู้เข้าร่วม 24 คน

            แมร์มีเรียม  กิจเจริญ  เห็นว่าเรื่องการสอนคำสอน (คริสตศาสธรรม)  เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน  เพราะเยาวชนรุ่นปัจจุบันในวัฒนธรรมดิจิทัลสนใจศาสนาอย่างไร  เราต้องปรับปรุงการสอนให้เหมาะสม  เราจึงเชิญบิชอป ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นผู้กระตุ้นเราในเรื่อง “การอยู่ในวัฒนธรรม”  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2020 มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน  ที่สำนักงานสภาประมุขบาทหลวง  พระคุณเจ้าชูศักดิ์ เสนอว่าควรจัดอีกแก่ฆราวาส กลุ่มไม่ต้องใหญ่

            วันที่ 11 มีนาคม 2021  มงซินญอร์วิษณุ ธัญอนันต์  และบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ จึงจัดประชุมเรื่อง  การประกาศข่าวดีและการอยู่ในวัฒนธรรม ที่สำนักงานสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซอยนาคสุวรรณ กรุงเทพฯ  โดยมีบิชอปชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นวิทยากรมีผู้ร่วมประชุม 35 คน

            ธรรมทูตชาวโปรตุเกสเข้ามาที่อยุธยามากกว่า 450 ปี  เพื่อประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า  เรื่องอาณาจักรพระเจ้า  (อาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติสุข และความรัก)  แต่ยังมีบางสิ่งที่เราต้องสนใจมากกว่านี้

            มงซินญอร์ วิษณุ ได้กล่าวถึง  การก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality)  ซึ่งจะเป็นหัวข้อสมัชชาบิชอปในตุลาคม 2022 ทำอย่างไรให้เราร่วมมือกัน

            บิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  บรรยายถึง  ความสำคัญเร่งด่วนของประกาศข่าวดี  และการอยู่ในวัฒนธรรม (Inculturation) ซึ่งพระศาสนจักรเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มา  ตั้งแต่ ค.ศ. 1965 “กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ข้อ 29 กล่าวถึงเรื่อง การเข้าสู่วัฒนธรรมและเสวนา ว่าการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมที่แตกต่างและการเสวนานั้น ต้อง เคารพในความแตกต่าง และยอมรับแนวทางแห่งการประกาศข่าวดีเรื่องพระ คริสตเจ้าผู้เป็นพระพรสำหรับมนุษย์ทุกคนในทุกวัฒนธรรม พระศาสนจักรต้อง ไม่เพียงถ่ายทอดความจริงและคุณค่าออกไป แต่ต้องพร้อมยอมรับข้อดีต่างๆ ของวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วย การประกาศข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าใน สังคมและในวัฒนธรรมไทย เราต้องไม่มองข้ามหรือละเลยวิถีปฏิบัติของคนไทย ขณะเดียวกันต้องเข้าใจถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคม เพื่อสร้างสรรค์ คำสอนด้านเทววิทยาที่เหมาะสม จนกระทั่งสามารถประกาศข่าวดีแห่งความ รักความเมตตาของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำพระพรแห่ง ความยุติธรรมและสันติของพระเจ้าสู่สังคมไทย”

            หลังจากฟังวิทยากร  มีเวลาให้ผู้ร่วมประชุมแสดงความเห็น ประมาณหนึ่งชั่วโมง  (อย่างไรก็ดี  สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้บันทึกการประชุมครั้งนี้  และจะเผยแพร่ต่อไป)

            ขอขอบคุณบิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  และแมร์มีเรียม  กิจเจริญ  เป็นพิเศษ  และทุกท่านที่ร่วมประชุมครั้งนี้  เราจะพยายามจัดครั้งต่อไป  การอยู่ในวัฒนธรรมไทย อดีต ปัจจุบันและอนาคต

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์
15 มีนาคม 2021

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง