Skip to content

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานทางทะเบียนราษฎร์

วันที่ 8-9 มี.ค. 2564 แผนกกลุ่ม ชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5)เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอบรมปฎิบัติการช่วยเหลือพระสงฆ์ สามเณร จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

(Kingkeaw Chantip)