Skip to content

สาสน์อภิบาล เลขที่ สสท. 030/2021
จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง คําแนะนําการจัดพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2021

เรียน พระคุณเจ้า บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ
 
ตามที่สมณกระทรวงคารวกิจแด่พระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งเอกสาร “ข้อสังเกต ถึงบรรดาพระสังฆราชและสภาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องการฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2021” (เอกสารลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 Prot. N. 96/21) โดยให้แนวทางพื้นฐานบางประการเพื่อช่วยบรรดาพระสังฆราชในการตัดสินสถานการณ์ปัจจุบันในสังฆมณฑลของท่านอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อจัดเตรียมสิ่งดี ๆ ฝ่ายจิตสําหรับผู้อภิบาลและสัตบุรุษในการฉลองพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจําปีนี้อย่างเกิดผล โดยคํานึงถึงหลักการของพิธีกรรมและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยที่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกําหนดเพื่อความดีของส่วนรวม เนื่องจากเรายังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อการฉลองพิธีกรรมในรูปแบบปกติของเรา
 
โดยอาศัยแนวทางจากเอกสารของสมณกระทรวงฯ ฉบับนี้ สภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงออกสาส์นอภิบาลเกี่ยวกับแนวทางการฉลองสัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2021 ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ดังนี้
 
1. กฤษฎีกาของสมณกระทรวงคารวกิจแด่พระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ ลงวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2020 ที่ให้แนวทางการฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังคงมีผลบังคับใช้ในปีนี้ และเป็นแนวทางที่แต่ละสังฆมณฑลจะใช้ในการตัดสินใจ เพื่อกําหนดรูปแบบการฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละสถานที่
 
2. สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยผู้อภิบาลให้อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนของตนในช่วงเวลาแห่งการแพร่ระบาดนี้ จึงเสนอให้ถ่ายทอดสดพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีกรรมที่พระสังฆราชเป็นประธานพิธี เพื่อสนับสนุนคริสตชนที่ไม่ สามารถร่วมพิธีที่วัดของตน จะได้มีส่วนร่วมในการฉลองพิธีกรรมของสังฆมณฑลอันเป็นเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรท้องถิ่น
 
3. ขอให้ทุกสังฆมณฑลคํานึงถึงความสําคัญของการกลับคืนสู่ประสบการณ์ปกติของชีวิตคริสตชน ผ่านทางการปรากฏตัวทางกายภาพและการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมของ คริสตชน โดยเฉพาะในสถานที่ที่สถานการณ์อนุญาตให้ทําเช่นนั้นได้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับเอกสารข้อสังเกต “ให้เรากลับสู่การฉลองศีลมหาสนิทด้วยความยินดี” ของสมณ กระทรวงฯ (15 สิงหาคม 2020 Prot. N. 432/20)
 
4. ในสถานการณ์ที่จําเป็น แต่ละสังฆมณฑลสามารถเลื่อนมิสซาเสกน้ำมันในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ไปในวันอื่นที่เหมาะสมได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมของผู้อภิบาล ศาสนบริกร และบรรดาคริสตชน
 
5. ขอสนับสนุนให้แต่ละสังฆมณฑลเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อช่วยการภาวนาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวคริสตชน รวมทั้งการภาวนาส่วนบุคคล โดยอาจจะนําเนื้อหาบางส่วนมาจากพิธีกรรมทําวัตร
 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฉลองพิธีกรรม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจําปีนี้ จะเป็นการเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้าที่ บังเกิดผลในชุมชนคริสตชนของเราอย่างมากที่สุดตามสถานการณ์ของแต่ละสังฆมณฑล
 
ในขณะเดียวกันเราคริสตชนไทยให้ความเคารพต่อความดีส่วนรวม รวมทั้งสุขภาพ อนามัยของชุมชนและสังคมที่เราเจริญชีวิตอยู่ด้วย
 
ขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ โดยคําเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟได้โปรดเมตตาพิทักษ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี และเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดีในโอกาสสมโภชปัสกา
 
ออกไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2021
 
(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
อาร์ชบิชอปประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 
(ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
และ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ