Skip to content

ข้อมูล “นักบุญยอแซฟ” ในสังฆมณฑลเชียงใหม่

ในสังฆมณฑลของเรา มีบรรดาพระสงฆ์ที่มีนามนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์  9 คน คือ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  คุณพ่อณรงค์ชัย  คุณพ่อจตุพงษ์  คุณพ่อศราวุธ  คุณพ่อศตวรรษ  คุณพ่อศรชัย  คุณพ่อชูพงษ์  คุณพ่อประทีป  และ คุณพ่อไวยากรณ์

            วัด  2 เขตวัด คือ         

– วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร  อ. แม่ริม  ( เขต 1 )

– วัดนักบุญยอแซฟ   อ.สะเมิง  ( เขต 3 )

            วัดสาขา  24 แห่ง คือ

 1. อาสนวิหาร มีวัดสาขานักบุญยอแซฟ  ดอยสะเก็ด
 2. วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์ม้งคาทอลิก) 2 แห่ง คือ บ้านห้วยกว้าง และบ้านปง
 3. แม่ปอน  –  บ้านเมืองอาง
 4. ห้วยตอง –  บ้านห้วยข้าวลีบ  ตำบลแม่วิน
 5. อมก๋อย (2 แห่ง) –  บ้านแพะ    – บ้านห้วยน้ำผึ้ง  ต.สบโขง
 6. ขุนแปะ (2 แห่ง) –  บ้านส้มป่อย  ตำบลดอยแก้ว   –  บ้านผาขาว  ต.บ้านแปะ
 7. เชียงดาว –  บ้านแม่กอนใน  ตำบลทุ่งข้าวพวง
 8. สะเมิง  (5 แห่ง)
  –  บ้านสันป่าตุ๊  ตำบลบ่อแก้ว
  – บ้านขุนสานอก  ตำบลโป่งสา
  –  บ้านห้วยเฒ่า  ตำบลบ่อแก้ว
  – บ้านสนามกีฬา  ตำบลบ่อแก้ว
  –   บ้านห้วยเต่า  ตำบลบ่อแก้ว
 9. ฝาง –  บ้านบาหลา
 10. แม่โถ – บ้านแม่อุมพายเหนือ
 11. แม่สะเรียง – บ้านฮากไม้ใต้
 12. แม่เหาะ  (2 แห่ง)  – บ้านแม่ลิดน้อย –  บ้านดอกแดง
 13. แม่ลาน้อย ( 4 แห่ง ) – บ้านห้วยกองเป๊าะ –  บ้านแม่ลางิ้ว – บ้านแม่แป –  บ้านดูลอเปอ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  แม่แจ่ม  และซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม

            เด็กและเยาวชนสัตบุรุษที่มีนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์มีใครบ้าง  จำนวนเท่าไหร่ต้องขอคุณพ่อตอบกันเองนะครับ   ที่พ่อค้นคว้ามา เป็นข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมใน ปีนักบุญโยเซฟ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  21/01/2021)