Skip to content

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

เอกสาร FABC เล่มที่ 162 (6 มกราคม 2021 หน้า 2-3) มีรายงานการสัมมนา  เรื่อง การสอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในบ้านเณร  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2018  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน ประเทศไทย  ผู้เข้าอบรม 40 คนจาก 10 ประเทศในทวีปเอเชีย

            ในถ้อยแถลงมีกล่าวว่า  พระสงฆ์ในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน  จึงควรมีการอบรมสามเณรให้มีการพัฒนาทัศนคติ  วิถีปฏิบัติ  และมุ่งมั่นในเรื่องนี้

            ผู้ร่วมสัมมนาอุทิศตนแนะนำวิชา  เทววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม  คำสอนคาทอลิก  และการปฏิบัติ  ที่เข้ากับสภาพท้องถิ่น  ในสามเณราลัย

            ส่งเสริมให้มีการกลับใจด้านนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง  แก่ผู้อบรมสามเณร และทีมงานบ้านเณร  ให้ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างของพระเจ้า  อาศัยพิธีกรรม  การภาวนา  การฟื้นฟูจิตใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  และมีช่วงเวลาเงียบอยู่กับธรรมชาติด้วย

            เพื่อเข้าใจเสียงร้องคร่ำครวญของโลกให้ดีขึ้น  จำเป็นต้องฟังเสียงร้องคร่ำครวญของคนจน  สตรี  ชนพื้นเมือง  และกลุ่มเปราะบาง  ที่ต้องทนทุกข์มากที่สุดจากภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ  ควรให้สามเณรไปสัมผัสชีวิตจริงของคนจน  และเรียนรู้จากพวกเขา  อยู่กับพวกเขาไม่ว่าระยะสั้น  หรือระยะยาว  อาจมีการเสวนากับบุคคลต่างความเชื่อ  เรียนรู้ประเพณีความเชื่อของเขา  ในเรื่องเอาใจใส่บ้านที่เราอาศัยร่วมกันนี้

            วิกฤติสภาพอากาศอยู่รอบตัวเรา  ช่วงเวลานี้  เราจึงพิจารณาถึงโครงสร้างการอบรมในบ้านเณร  อาจจะมีวิธีการอบรมใหม่ๆ  ขอให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจ  และโปร่งใส   ฟังเสียงร้องคร่ำครวญของโลก  และที่พระเจ้ากำลังขอให้เรากระทำ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน  (11 มกราคม 2021)