Skip to content

สายประคำกับนักบุญโยเซฟ

ตามปกติเวลาเราคาทอลิก  สวดสายประคำ  เรารำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า  และแม่พระ  โดยมีข้อรำพึง 4 หัวข้อ  คือ  พระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี   พระมหาทรมาน   สิริมงคล  และธรรมลำลึกแห่งแสงสว่าง  ที่พระศาสนจักรรับรอง

ใน ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม  2020 – 8 ธันวาคม 2021 ) ผมได้ค้นคว้าการสวดสายประคำกับนักบุญโยเซฟ (Rosary of  Saint  Joseph) ทำให้พบธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี เป็นข้อรำพึงเกี่ยวกับบทบาทชีวิตของนักบุญโยเซฟ   เราสามารถนำมาสวดสายประคำ   .ในโอกาสพิเศษนี้  แม้มิได้รับการรับรองเป็นทางการ  แต่มีบันทึกในพระวรสาร  จึงสามารถนำมาไตร่ตรอง  และประยุกต์กับชีวิตปัจจุบันได้

  • การหมั้นกับพระนางมารีย์

“เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้  พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ” (มธ 1:18 ก) เป็นการเริ่มความรักความสัมพันธ์กันมิใช่ฝ่ายร่างกาย แต่ฝ่ายจิตวิญญาณ  อาศัยการเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ  ขอให้เราเข้าใจความหมายแท้ของความรักในครอบครัวของเรา

  • ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่โยเซฟ

“แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน  ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า  โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม  ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย  จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เข้าฝัน  กล่าวว่า โยเซฟ  โอรสกษัตริย์ดาวิด  อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย  เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้น  มาจากพระจิตเจ้า” (มธ 1:18ข – 20)

  • การบังเกิด  และการตั้งชื่อพระเยซู

“นางจะให้กำเนิดบุตรชาย  ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู  เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้

รอดพ้นจากบาป…  เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น  เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้”  (มธ.1:21,24)

  • การหนีไปประเทศอียิปต์

“เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟ  กล่าวว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมาร  และพระมารดาหนีไปอียิปต์  เพราะกษัตริเฮโรดกำลังสืบหาพระกุมาร  เพื่อจะประหารชีวิต” (มธ 2:13)

  • ชีวิตซ่อนเร้นที่นาซาเร็ธ

“หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์  ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในประเทศ

อียิปต์กล่าวว่า “จงลุกขึ้น  พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล  เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมาร ตายแล้ว… เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อ  นาซาเร็ธ” ( 2:19-20,22-23)

ในพระวรสารนักบุญลูกา  ยังมีเรื่องการถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลก 2:22-35) และการพบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร (ลก 2: 41 – 50)  แต่เนื่องจากเนื้อที่จำกัด…จึงได้แค่นี้  ผมหวังว่าท่านจะรักนักบุญโยเซฟมากยิ่งขึ้นนะครับ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุปความคิด (4/1/2021)
จากยูทูป Saint Joseph’ Rosary ของ Full of Grace TV)