Skip to content

ประกาศ ที่ ชม.226/2020 ปีนักบุญโยเซฟ

ที่ ชม.226/2020

ปีนักบุญโยเซฟ

           เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ” ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020 ถึง 8 ธันวาคม ค.ศ.2021 ในสมณลิขิต ชื่อ ด้วยหัวใจของบิดา (Patris Corde) เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 150 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 (วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870) ได้ ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้เสนอให้ท่าน เป็นผู้อุปถัมภ์คนงาน และนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอลที่ 2 เสนอให้เป็น ผู้ปกป้องดูแล พระผู้ไถ่

           ในประเพณีของเรามีการฉลองนักบุญดังนี้
1. วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์
2. วันที่ 1 พฤษภาคม นักบุญโยเซฟ กรรมกร
3. ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2021
4. ธรรมเนียมระลึกถึงนักบุญโยเซฟ ทุกวันพุธ มีบทวิงวอนต่อนักบุญโยเซฟ บทภาวนาต่อนักบุญโย เซฟ บทเยซู มารีย์ โยเซฟ

           ดังนั้น พ่อจึงขอพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน และสภาภิบาลดําเนินการฉลองปีนักบุญ โยเซฟ ในเขตต่างๆ เช่น

1. จัดอบรม พ่อบ้าน เยาวชน ผู้มีนามนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ และผู้สนใจให้รู้จักประวัติ และ คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปา
2. จัดฉลองนักบุญโยเซฟในเขตวัด ตามโอกาสที่สมควร
3. เชิญชวนให้เยี่ยมเยียน ให้กําลังใจ และช่วยเหลือครอบครัวที่มีความยากลําบากมากที่สุดในชุมชน

           หวังในความร่วมมือร่วมใจของเราในโอกาสพิเศษนี้ ทั้ง “ปีเยาวชนของพระศาสนจักรไทย และปีนักบุญโยเซฟของพระศาสนจักรสากล” ให้เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรแก่เรา

“จงไปหาโยเซฟเถิด และทําตามที่เขาสั่ง” (ปฐก. 41:55 )

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2020
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
บิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บาทหลวงศราวุธ แฮทู )
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง