Skip to content

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน
(Apostolic Penitentiary)
สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี
การประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

วันนี้เป็นวันครบรอบ 150 ปีของกฤษฎีกา Quemadmodum Deus ที่ท่านบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก เนื่องจากสมเด็จ     พระสันตะปาปาทรงหวั่นพระทัยที่พระศาสนจักรได้ถูกคุกคามจากบรรดาศัตรู จนตกอยู่ในสภาพการณ์ที่หนักหน่วงและเศร้าหมองในขณะนั้น

เพื่อให้การมอบความวางใจของพระศาสนจักรทั้งมวลที่มีต่อการอุปถัมภ์ของผู้พิทักษ์ปกป้องพระเยซูจะยังดำรงคงอยู่ตลอดไป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงทรงกำหนดให้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบการประกาศกฤษฎีกา อันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฉลองพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล และเจ้าสาวของโยเซฟผู้บริสุทธิ์ยิ่ง จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เป็นการเฉลิมฉลองปีนักบุญโยเซฟ ซึ่งสัตบุรุษแต่ละคนสามารถรับพลังชีวิตความเชื่อของตนทุกๆ วันจากแบบฉบับของท่านเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์

ดังนั้น โดยอาศัยการอธิษฐานภาวนาและการประกอบกิจการดี บรรดาสัตบุรุษทุกคนจะได้รับการปลอบโยน ความบรรเทาจากความทุกข์ยากอันแสนสาหัสของมนุษย์ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งทุกวันนี้กำลังคุกคามยุคสมัยของเราอยู่ โดยอาศัยความช่วยเหลือของท่านนักบุญโยเซฟ หัวหน้าครอบครัวแห่งนาซาเร็ธ

ความศรัทธาต่อท่านผู้ปกป้องดูแลองค์พระผู้ไถ่ได้เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางตลอดประวัติศาสตร์ของ     พระศาสนจักร ซึ่งไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับการคารวะเป็นพิเศษ รองจากการถวายคารวกิจต่อพระชนนีของพระเจ้า เจ้าสาวของท่าน ท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์ในอีกหลายๆ เรื่อง

อำนาจการสอนของพระศาสนจักรยังคงค้นพบความยิ่งใหญ่ที่มีมาแต่เก่าก่อนและในสมัยใหม่ด้วยซึ่งมีอยู่ในขุมทรัพย์นี้ นั่นคือ ท่านนักบุญโยเซฟ ตามที่เขียนไว้ในพระวรสารของนักบุญมัทธิวเกี่ยวกับเจ้าบ้าน “ที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน” (มธ 13:52)

พระคุณการุณย์ ซึ่งศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน (Apostolic Penitentiary) มอบให้ตลอดปีของนักบุญโยเซฟ โดยกฤษฎีกาฉบับนี้ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะช่วยเป็นอย่างมากให้บรรลุจุดประสงค์นี้ได้โดยง่าย

พระศาสนจักรมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ให้ตามเงื่อนไขปกติ (คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา) แก่บรรดาสัตบุรุษ ซึ่งโดยมีจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น จะได้มีส่วนร่วมในปีนักบุญโยเซฟในโอกาสและในรูปแบบที่ได้รับการแนะนำจากศาล   พระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน (Apostolic Penitentiary)

  • นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้มีความเชื่อโดยแท้จริง ได้เชื้อเชิญเราให้ค้นพบความสัมพันธ์ฉันบุตรกับ พระบิดาอีกครั้ง ให้เราพร้อมที่จะรื้อฟื้นความซื่อสัตย์ในการอธิษฐานภาวนา วางตนเองเพื่อรับฟัง และตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการแยกแยะไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์แก่ผู้ที่รำพึงบท “ข้าแต่พระบิดา” เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือเข้าเงียบสงบจิตใจอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งวัน ซึ่งกำหนดให้มีบทเทศน์บทรำพึงที่เกี่ยวกับนักบุญโยเซฟ
  • ในพระวรสาร ท่านนักบุญโยเซฟได้รับสมญาว่า “ผู้ชอบธรรม” (เทียบ มธ 1:19) ท่านในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์รักษา “ส่วนล้ำลึกที่สุดซึ่งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจและจิตวิญญาณ” คือในฐานะที่เป็นผู้เก็บรักษาพระธรรมล้ำลึกของพระเจ้า และทั้งนี้ ท่านยังเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ล้ำเลิศของชีวิตภายใน ท่านจึงปลุกเราให้เฝ้าค้นหาคุณค่าของความเงียบ ความรอบคอบ และความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของตน คุณธรรมแห่งความยุติธรรมที่นักบุญโยเซฟปฏิบัติอย่างดีเลิศ ก็คือ การยึดถือกฎของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ คือ กฎแห่งความเมตตากรุณา “เนื่องจาก เป็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเองที่นำไปสู่การปฏิบัติความยุติธรรมแท้จริงอย่างสมบูรณ์” เพราะฉะนั้น ผู้ที่ประกอบกิจเมตตากรุณาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ตามแบบฉบับของนักบุญโยเซฟ ก็ย่อมจะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกัน
  • ลักษณะสำคัญในกระแสเรียกของโยเซฟ คือ การเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่ง นาซาเร็ธ เป็นภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารีและเป็นบิดาของพระเยซูเจ้าตามกฎหมาย เพื่อว่าครอบครัว คริสตชนทุกครอบครัว จะได้รับการเร่งเร้าให้เสริมสร้างบรรยากาศของความเป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่นแฟ้น ให้มีบรรยากาศแห่งความรักและการอธิษฐานภาวนาอย่างที่มีในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น จึงขอมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ผ่านทางการสวดลูกประคำพร้อมกันภายในครอบครัวและระหว่างคู่หมั้นที่จะแต่งงาน
  • ผู้รับใช้พระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงกำหนดให้มีการฉลองนักบุญโยเซฟ กรรมกร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 “โดยทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงศักดิ์ศรีของการทำงาน และให้การฉลองนี้เป็นพลังบันดาลใจสำหรับชีวิตในสังคมและให้กฎหมายต่าง ๆ ได้ตั้งอยู่บนการจัดสรรสิทธิและหน้าอย่างยุติธรรม” ดังนั้น ผู้ที่จะมอบกิจการของตนทุกวันไว้ในความอุปถัมภ์ของนักบุญ   โยเซฟ ก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ร่วมกับสัตบุรุษทุกคนที่ภาวนาวอนขอท่านนักบุญโยเซฟกรรมกรแห่งนาซาเร็ธ เพื่อผู้ที่กำลังหางานทำสามารถมีงานทำ และการงานของทุกคนจะได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นงานที่มีศักดิ์ศรี 
  • การหลบหนีไปอียิปต์ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ “ได้ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าประทับอยู่ในที่ที่มนุษย์อยู่ในอันตราย ในที่ที่มนุษย์ทุกข์ทรมาน ในที่ที่ต้องหลบหนี ในที่ที่ถูกผลักไสและถูกทอดทิ้ง ดังนั้น จึงขอมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์แก่บรรดาสัตบุรุษที่สวดบทร่ำวิงวอนนักบุญโยเซฟ (สำหรับจารีตละติน) หรือบทสรรเสริญนักบุญโยเซฟ “Akathistos” (สำหรับจารีตไบเซนไตน์) หรือบทภาวนาอื่น ๆ ต่อนักบุญโยเซฟในธรรมประเพณีพิธีกรรมแบบอื่น ๆ สำหรับพระศาสนจักรซึ่งกำลังถูกเบียดเบียนทั้งจากภายในและภายนอก และเพื่อบรรเทาใจคริสตชนทุกคนที่กำลังถูกเบียดเบียนทุกรูปแบบ

นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลารับรู้ว่า นักบุญโยเซฟเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองในทุกสถานการณ์ของชีวิต “ดูเหมือนว่าพระเจ้าได้ประทานนักบุญองค์อื่น ๆ ให้คอยช่วยเหลือในความจำเป็นประการใดประการหนึ่ง แต่ดิฉันมีประสบการณ์ว่า ท่านนักบุญโยเซฟผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้แผ่ขยายการอุปถัมภ์ของท่านจนครอบคลุมความต้องการต่าง ๆ ทั้งหมด” เมื่อไม่นานมานี้ ท่านนักบุญยอห์นปอลที่ 2 ก็ยังทรงย้ำว่า ภาพลักษณ์ของนักบุญโยเซฟได้รับ “การฟื้นฟูให้สอดคล้องกับพระศาสนจักรสมัยของเราในคริสต์ศตวรรษใหม่”

เพื่อยืนยันถึงความช่วยเหลือที่แผ่ขยายไปทุกที่ของนักบุญโยเซฟในพระศาสนจักร นอกจากในกรณีต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน (Penitenzieria Apostolica) ยังได้มอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์แก่บรรดาสัตบุรุษที่สวดบทภาวนาบทใดก็ได้ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง หรือประกอบกิจศรัทธาเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ เช่น สวดบทภาวนา “ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้มีบุญ…” โดยเฉพาะในวันที่ 19 มีนาคมและ 1 พฤษภาคม ในวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ ในวันอาทิตย์ของนักบุญโยเซฟ (สำหรับจารีตไบเซนไตน์) ในวันที่ 19 ของทุกเดือน และทุกวันพุธตามธรรมเนียมละติน ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงท่านนักบุญ

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะเร่งด่วนด้านสุขอนามัย การมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้เผื่อแผ่โดยเฉพาะแก่บรรดาคนชรา คนเจ็บป่วย คนใกล้จะตาย และทุกคนที่ไม่อาจออกจากบ้านได้เพราะสาเหตุอันสมควร โดยที่เขามีจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น และมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสามประการโดยทันทีเมื่อมีโอกาส (คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา) ที่บ้านของเขาหรือที่ซึ่งมีอุปสรรครั้งเขาไว้ โดยให้เขาเหล่านั้นสวดบทภาวนาเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ ผู้บรรเทาคนไข้และผู้อุปถัมภ์ให้สิ้นใจอย่างดี โดยถวายความเจ็บปวดหรือความทุกข์ยากของชีวิตด้วยความไว้วางใจแด่พระเจ้า

ดังนั้น เพื่อการอภิบาลที่มุ่งนำพาให้เข้าถึงพระหรรษทานของพระเจ้าจะได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยอำนาจที่     พระคริสตเจ้าทรงมอบแก่พระศาสนจักร ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายในจึงวอนขออย่างจริงจังให้พระสงฆ์ทุกองค์ที่มีอำนาจในการอภัยบาป ได้มีใจกว้างและพร้อมที่จะโปรดศีลอภัยบาป และมอบ  ศีลมหาสนิทแก่บรรดาผู้ป่วยทุกครั้งเสมอ

กฤษฎีการฉบับนี้ใช้ได้ตลอดปีนักบุญโยเซฟ ข้อกำหนดใด ๆ ที่ขัดกับกฤษฎีกาฉบับนี้ย่อมไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

ให้ไว้ ณ กรุงโรม จากสำนักงานศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน  ลงวันที่ 8 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2020

พระคาร์ดินัลเมาโร ปีอาเชนซา
ประธานแห่งศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน
(Maurus Card. Piacenza, Paenitentiarius Maior)
อาร์ชบิชอปคริสโตเฟอร์ นีเกียล
รองประธานแห่งศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน
(+Christophorus Nykiel, Regens)

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

วันทาท่านผู้พิทักษ์ปกป้ององค์พระผู้ไถ่
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
พระเจ้าทรงมอบพระบุตรของพระองค์ไว้กับท่าน
พระแม่มารีย์ทรงมอบความไว้วางใจในท่าน
พระคริสตเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์มาประทับอยู่กับท่าน

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ
โปรดแสดงตนเป็นบิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
และโปรดนำทางชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดวอนขอพระหรรษทาน พระเมตตากรุณา
และความกล้าหาญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
อีกทั้งโปรดป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากภยันตรายทุกประการด้วยเทอญ
อาแมน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง