ฉลองวันครูคำสอนไทย

16 ธันวาคม 2020 เชียงใหม่

บุญราศีฟิลิป  สีฟอง  ถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้า  วันที่ 16 ธันวาคม 2563  อักเนสพิลา และเพื่อนมรณสักขี   วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1940  จึงครบ  80 ปี  นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์นักบุญราศี เมื่อ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล)

            สามโรงเรียนคาทอลิกคือ โรงเรียนเรยีนา มงฟอร์ต  และพระหฤทัย  ร่วมฉลอง  “วันครูคำสอนไทยด้วยกัน  ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่  เวลา 17.00 น. พิธีมิสซา  มีนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม  โฟโกลาเร่ และผู้ร่วมงานในสำนักมิสซังเชียงใหม่  รวม 75 คน

            หลังมิสซา  ชมวีดีทัศน์  ปรีชาของมด  แล้วแบ่งปัน  ข้อคิด  และแนะนำ  ปีนักบุญโยเซฟ ที่สมเด็จพระสังตะปาปาฟรังซิส ประกาศ  วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โอกาส ครบ 150 ปี  ที่พระศาสนาจักรประกาศให้นักบุญโยเซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล

            มงซินญอร์  วิษณุ  ธัญญอนันต์  กำลังจัดพิมพ์ 2000 เล่ม จะเป็นประโยชน์แก่เรา  แม้พระศาสนไทยถือ  ค.ศ. 2021 ปีเยาวชน  พระจักรสากลประกาศ  “ ปีนักบุญโยเซฟ ”

            18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  โดยแต่ละโรงเรียนนำอาหารมาแบ่งปันกัน  มีชาวบ้านนำ ผักสลัดแก้ว  มาให้  2 คนรถ  จึงปิดการฉลอง ด้วยการมอบผัก  กลับบ้าน

            มิสซังมอบ “ไบเบิ้ลไดอารี่” เป็นของขวัญแก่ครูคำสอน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

Recommended Posts