Skip to content

เสกวัดอัครเทวดาคาเบรียล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เขตวัดนักบุญเยโนเวฟา (เสาหิน) ได้จัดให้มีพิธีเสกวัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้าน”จอซิเดอร์” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ อดีตเจ้าอาวาส ได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย สำหรับเขตวัดนักบุญเยโนเวฟา เป็นเขตวัดที่การเดินทางคมนาคมลำบากที่สุดเขตวัดหนึ่งอยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาร์ ที่ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่การออกเยี่ยมกลุ่มคริสตชนตามหมู่บ้านต่างๆ นั้นจะอาศัยเดินเท้าเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ เนื่องจากยังไม่มีทางรถยนต์เชื่อมแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ

ปัจจุบันมีคุณพ่อยอแซฟ จตุพงษ์ โชคบวรสกุล เป็นเจ้าอาวาส ข้อมูลสถิติปี ค.ศ. 2018 มีคาทอลิก 818 คน กำลังเรียนคำสอนเตรียมรับศีลล้างบาป 10 คน และยังมีพี่น้องที่สนใจอีกจำนวนมาก ซึ่งยังเป็นเขตพื้นที่เป้าหมายและความหวังในการประกาศข่าวดีต่อไป

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประวัติคริสตชนหมู่บ้าน"จอซิเดอร์"

เดิมทีนับถือประเภณีเดิม (Auf qai) ปัจจุบันมีนับถือประเพณีเดิม คาทอลิก และโปรแตสแตนท์ สำหรับผู้ที่กลับมาเป็นคาทอลิกคนแรกคือนายหม่อจ่า ซึ่งเป็นคาทอลิกรับศีลล้างบาปมาก่อนแล้ว ได้อพยพมาจากหมู่บ้านผ่าปุ๊ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์

ต่อมานายส่าขู่แฮ ซึ่งเป็นคาทอลิกรับศีลล้างบาปจากเมียนมาร์ มาจากหมู่บ้านผ่าปุ๊ เช่นเดียวกัน ได้ติดตามมาอยู่ด้วยที่หมู่บ้านจอซิเดอร์ หลังจากนั้นนางหน่อเซพอ และครอบครัว ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านจอซีเดอร์นี้ ได้สมัครเข้ามาเรียนคำสอนและรับศีลล้างบาป โดยมีคุณพ่อจากประเทศเมียนมาร์ได้ส่งครูคำสอนมาโปรดศีลล้างบาปแทน และหลังจากนั้นคุณพ่อจากเมียนมาร์ได้มาเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่หมู่บ้านนี้หลายครั้ง รวมทั้งได้จัดฉลองคริสต์มาสและปัสกาด้วย (เนื่องจากหมู่บ้านจอซีเดอร์นี้อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาร์ ทำให้คุณพ่อในเขตพื้นที่ได้มาติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่ย้ายถิ่นฐานต่างๆ และการแพร่ธรรมฝั่งไทยยังเข้าไปไม่ถึง)

พระสงฆ์ไทยที่เข้าไปทำงานในพื้นที่เสาหิน

ก่อนปี ค.ศ. 2000 มีคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่เขตเสาหินนี้และประกอบพิธีศีลล้างบาปให้กับพี่น้องคริสตชนหลายคน จากนั้นได้มีคุณพ่อทูน ประภาสสันต์ ซึ่งเป็นเจ้าวัดเขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนและโปรดศีลล้างบาปให้กับกลุ่มคริสตชนหลายคน จากนั้น ปี ค.ศ. 2000 คุณพ่อได้สร้างวัดหลังแรกด้วยไม้และไม่ไผ่มุงหลังคาสังกะสี โดยความร่วมมือของพี่น้องคริสตชนในหมู่บ้าน และตั้งชื่อว่าวัดอัครเทวดาคาเบรียล และเสกโดยคุณพ่อทูน ประภาสสันต์ เจ้าวัดในขณะนั้น

ต่อมา ปี ค.ศ. 2005 คุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าวัดเขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย และได้เข้าไปรับผิดชอบเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนในโซนตำบลเสาหินนี้เป็นประจำ จนถึงปี ค.ศ. 2009 จึงได้เสนอให้สังฆมณฑลได้จัดตั้งเป็นเขตวัดทางการแยกออกจากเขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย สังฆมณฑลฯ โดยความเห็นชอบของสภาสงฆ์ และพระคุณเจ้าได้ประกาศให้เป็นเขตวัดเป็นทางการโดยตั้งวัดนักบุญเยโนเวฟา บ้านนาป่าแป๋ ตำบลเสาหิน เป็นวัดศูนย์กลาง โดยมีคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ เป็นเจ้าวัดทางการองค์แรก

ปี ค.ศ. 2025 นายหม่อแจลอย ธรรมวินิสกุล หัวหน้าคริสตชน ได้จัดเตรียมไม้ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดสร้างวัดหลัหใม่ เนื่องจากวัดหลังเก่าถูกปลวกกินและทรุดโทรมไปมากแล้ว แต่ยังไม่ทันได้สร้างได้เกิดไฟไหม้บ้านรวมทั้งไม้ที่ได้จัดเตรียมไว้เสียหายจนหมด

ปี ค.ศ. 2016 คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวัดรับผิดชอบเขตวัดนักบุญเยโนเวฟา และวัดสาขารวมทั้งหมู่บ้านจอซีเดอร์ด้วย จากนั้นนายหม่อแจลอย ธรรมวินิสกุล หัวหน้าคริสตชนยังตั้งใจที่จะจัดสร้างวัดประจำหมู่บ้านให้ได้จนถึงปี ค.ศ. 2020 ได้มีการจัดเตรียมไม้อีกครั้งหนึ่งและได้ปรึกษากับคุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล เจ้าวัด เพื่อช่วยกันสร้างวัดอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดบรรดาคริสตชนในหมู่บ้านได้ลงมือช่วยกันสร้างกันเอง โดยที่คุณพ่อยังไม่ทันมาดู ในที่สุดเมื่อคุณพ่อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วได้มีการแก้ไขบางส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ และได้บอกบุญจากเพื่อนพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในรุ่นเดียวกัน และคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ ได้ให้การสนับสนุน 40,000 บาท และผ่านทางคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง 10,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งพี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันทั้งปัจจัยและแรงงานด้วย การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2020 และจัดให้มีพิธีเสกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020 โดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา อุปสังฆราช

ปัจจุบันที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านจอซีเดอร์ นี้มีคาทอลิก 5 ครอบครัว รับศีลล้างบาปแล้ว 37 คน กำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป 2 คน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง