Skip to content

การนมัสการศีลมหาสนิท

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสในพระสมณสาส์นเตือนใจ  ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร( Evangelii  gaudium ย่อหน้า 262 ) ว่า “หากปราศจากช่วงเวลาที่มอบให้แก่การนมัสการ  การพบปะ  การภาวนากับพระวาจา  และการสนทนาอย่างจริงใจกับพระเจ้า  กิจการงานนั้นก็จะปราศจากความหมายอย่างง่ายดาย  เราจะอ่อนแอลง  เพราะความเหนื่อยล้า  และปัญหาความยุ่งยาก  และความกระตือรือร้นก็ดับสิ้นลง  พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้โดยอาศัยปอดแห่งการภาวนา  ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากเมื่อมีสถาบันทางศาสนา  กลุ่มภาวนาอ้อนวอน  การอ่านพระวาจา และการนมัสการศีลมหาสนิทตลอดทั้งวัน  ในทุกสถาบันของพระศาสนจักร”

โป๊ปฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์  นักบวช  สามเณร  และครูคำสอน  ณ วัดนักบุญเปโตร  สาม

พราน วันที่  22 พฤศจิกายน  2019  ตอนหนึ่งกล่าวว่า “พวกเราต้องภาวนา  การบังเกิดผลในการแพร่ธรรมเรียกร้อง  และดำรงอยู่บนความสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการสวดภาวนา  เป็นความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า  ที่เหมือนกับปู่ย่าตายายของเราแสดงออกมา  เมื่อพวกเขาสวดสายประคำบ่อยๆ”

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน  พ่อมีโอกาสไปที่สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง  จังหวัดสกลนคร   ได้

สนทนากับพระอัครสังฆราช  วีระเดช  ใจเสรี  ท่านได้บอกว่าที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่  สกลนคร  ที่วัดสองคอน  จังหวัดมุกดาหาร  วัดนักบุญยอแซฟ ดอนคู่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  และที่วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น อำเภอวานรนิวาส  จังหวัด สกลนคร มีการนมัสการศีลมหาสนิทเป็นประจำ ผมจึงได้ติดต่อครูเปิ้ลขอรูปมาประกอบเรื่องนี้  ผมดีใจที่สัตบุรุษหลายวัดมีการนมัสการศีลมหาสนิท เป็นประจำ

           หากวัดใด  มีจัดการเฝ้าศีลมหาสนิท  เป็นประจำ  ทุกวัน หรือตลอดทั้งวัน(24 ชั่วโมง)  ช่วยประชาสัมพันธ์  ให้ผมทราบนะครับ  อยากสนับสนุนเรื่องนี้จริงจังในบ้านเรา เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ในชีวิต และชุมชนของเรา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์