Skip to content

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

7 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13.30 น.

หลังจากประชุมภาคเช้าที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล เชียงใหม่ เชียงราย (12 กลุ่ม) โดยการนำของ คุณเจริญ คำปัน ประธานของเชียงใหม่ และคุณสันติ แสงนคร ประธานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาพบพระสังฆราช ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ มอบรายงานการประชุมประจำปี รายงานการเงิน ปี 2020 และสารวินเซต

ในช่วงโควิด 19 ปีนี้เราพยายามช่วยเหลือชาวบ้านบางกลุ่มที่ลำบาก ในช่วง เมษายน – กันยายน 2020 ทุนการศึกษา (แม้ว่าได้รับน้อยลง)

สมาคมวินเซน เดอ ปอล เป็นกิจการฆราวาสแพร่ธรรมของคาทอลิก ทั่วโลกที่ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)