Skip to content

สมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย 2019

31 ตุลาคม 2020 ณ ชั้น 5 ตึกสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)

พระสังฆราช ยอด  พิมพิสาร  ได้ชวนผมให้ไปร่วมมือ  ร่วมงาน  กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand  Bible  Society – TBS ) หลายสิบปีมาแล้ว  เพื่อร่วมมือกันในงานแปล จำหน่าย  จ่าย  แจก พระวาจาอย่างมีความหมาย

            ปัจจุบัน คุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์  คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ  และผมเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย  ประจำวาระปี 2019 -2021  ใน จำนวน  14 ท่าน

            การประชุมปีละ  4 ครั้ง  เป็นคุณพ่อปิยะชาติ  และคุณครูทัศนีย์  เป็นผู้ไปประชุม

            สมัชชาสมาคมฯ ประจำปี 2019 จัดประชุมใหญ่ของสมาชิกทั้งหมด  วันนี้ผมมาฟังเทศนาเรื่อง “หยุดกังวล”  และรายงานการดำเนินงานของสมาคมๆ  ซึ่งศาสนาจารย์  ดร.เสรี   หล่อกัณภัย  เป็นเลขาธิการสมาคมฯ  ศาสนาจารย์  ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์ (ประธาน)

            ที่ประทับใจที่สุด  คือ “โครงการอาลักษณ์จิ๋ว”  คือคัดลอกพระคัมภีร์  เอเสเคียล  3 ระดับคือ  ประถม  มัธยมต้น  และมัธยมปลาย  มีผลงานมาจัดนิทรรศการให้ชม  ประมาณระดับละ 40 ชิ้น  รวม 120 กว่าชิ้น

            การคัดลอก  มีความลึกซึ้งกว่าการอ่าน  และทำให้เข้าใจ  และรักพระวาจาของพระเจ้ายิ่งขึ้น  “เราคาทอลิก  และพี่น้องคริสเตียน  ในสมาคมพระคริสตธรรมไทย  เชื่อและรักในพระวาจาของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์เดียวกัน  มีมิตรภาพจริงใจ  ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจกัน  แลกเปลี่ยน และช่วยเหลือกันครับ”

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน