Skip to content

(คำสอน 5 นาที) จงยื่นมือช่วยคนยากจน (บสร 7: 32)

เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2020 วันฉลองนักบุญอันตน  แห่งปาดัว  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์น  วันสากลระลึกถึงคนยากจน  (ครั้งที่ 4)  ตรงกับ วันอาทิตย์  ที่  (33 เทศกาลธรรมดา)  15 พฤศจิกายน  2020

            “จงยื่นมือมือช่วยคนยากจน” (บสร 7.32) เป็นกฎที่เราควรปฏิบัติในชีวิต  ช่วยเราให้มองข้ามอุปสรรคแห่งความเมินเฉย  ความยากจนมีหลายรูปแบบ ที่เราควรใส่ใจในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เรามีโอกาสพบปะพระเยซูเจ้าในบรรดาพี่น้องชายหญิงผู้ต่ำต้อยที่สุด (เทียบ  มธ 25:40)

  1. ในพันธสัญญาเดิม หนังสือบุตรสิรา  กล่าวว่า  “จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง  อย่าตกใจเมื่อตกทุกข์ได้อยาก  จงยึดพระองค์ไว้  อย่าพรากจากพระองค์ไปเลย  เพื่อท่านจะได้รับเกียรติในวันสุดท้ายของท่าน… จงวางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือท่าน จงเดินตามทางตรง  และมีความหวังในพระองค์..จงรอรับพระเมตตา” (บสร 2:2-7)
  2. หัวข้อประจำปีนี้  มาจาก  บสร 7:29-36  การภาวนาต่อพระเจ้าแล้วต้องเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกับคนยากจน  และผู้กำลังทนทุกข์  เราต้องใจดีช่วยเหลือคนจน
  3. ความใจกว้าง หมายถึง การช่วยเหลือคนอ่อนแอ  ให้กำลังใจผู้มีความลำบาก  บรรเทาใจผู้มีความทุกข์  และฟื้นฟูศักดิ์ศรี   การมุ่งช่วยคนจนเป็นสิ่งยาก  แต่จำเป็น ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดสวยๆ  แต่ต้องอุทิศตนเป็นรูปธรรม  พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยากจนนั้นอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอ “ (ยน 12:8)
  4. เราจะช่วยคนยากจนทั้งฝ่ายร่างกาย และจิตวิญญาณได้อย่างไร  เป็นหน้าที่ของชุมชนคริสตชน  เราต้องดำเนินชีวิตมีจิตใจยากจน  ตามที่พระเยซูเจ้าสอน เพื่อพิทักษ์คุ้มครอง  สนับสนุนพวกเขา  และเชิญเขามาร่วมชีวิตในชุมชน
  5. เราสามารถยื่นมือออกไปช่วยคนยากจน…ทุกวัน  มิใช่เมินเฉย  ต่อคนข้างบ้าน  มีข่าวร้ายในหน้าหนังสือพิมพ์  เวปไซท์  และโทรทัศน์  ทำให้ดูเหมือน  ความชั่วครองโลก  ความรุนแรง  การละเมิด  และการทุจริต  มิใช่ข้ออ้างให้เมินเฉย  แต่เราต้องก้าวต่อไป   และมีความหวัง
  6. การยื่นมือออกไป เป็นเครื่องหมายถึงความใกล้ชิด  เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  และความรัก  ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  ทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของไวรัสที่นำความเจ็บปวด  ความตาย  ความสิ้นหวัง  และความยากลำบาก  เราเห็นหลายคนยื่นมือออกช่วยเหลือบรรดาผู้ป่วย  เช่น  บรรดาแพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  พระสงฆ์  อาสาสมัคร  ทำกิจการดีมากมาย…  เพื่อช่วยเหลือ  และให้กำลังใจ
  7. ในช่วงการแพร่ระบาด  ยิ่งมีผลกระทบต่อคนยากจน  เราเห็นข้อจำกัดของเรา ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน  ยิ่งทำให้รู้สึกถึงภราดรภาพ  การเคารพ  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เราต้องหันมาสร้างวัฒนธรรมดูแลสิ่งแวดล้อม  (เลาดาโตซี 229)  ต้องร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ  และการเมือง ซึ่งยังคงมีต่อเนื่อง
  8. “จงยื่นมือช่วยคนจน”  ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย…จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก … จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  …จงแบ่งเบาภาระของกันและกัน (กท 5:13- 14;6:2)  “อย่าเบือนหน้าหนีคนที่ร้องไห้  อย่ารีรอที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บไข้”  (บสร 7:34-35)
  9. อย่าเอามือใส่กระเป๋า  อย่าเมินเฉย  และชอบวิพากษ์วิจารณ์  “จงยื่นมือช่วยคนยากจน”  อย่ามีวิถีชีวิตที่ไม่สนใจผู้อื่น  คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว  ไม่สนใจเสียงร้องของคนยากจน  เราจะไม่มีความสุข  จนกว่าจะเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรม  และสันติสุขในโลก
  10. “ไม่ว่าจะทำสิ่งใด  จงระลึกถึงบั้นปลายชีวิต” (บสร 7:36) จะช่วยเราให้ช่วยเหลือคนจน  ด้วยความรัก  กล่าวคือ  แบ่งปัน  อุทิศตน  และรับใช้  ขอพระนางมารีย์  มารดาของคนยากจน… ช่วยเราให้ “ ยื่นมือออก”ให้คนยากจนสัมผัส  ภราดรภาพ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป
(15/6/2020 )

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง