Skip to content

โครงการอาหารโลก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

นับเป็นเกียรติ ที่องค์การสหประชาชาติ  ค.ศ.2020  โครงการอาหารโลก World Food Day (16 ตุลาคม) ได้รับรางวัลโนเบล  ปี 2020 สาขาสันติภาพ   ที่มีสมาชิก พยายามช่วยเหลือ เกือบ 100 ล้าน คน  ที่หิวโหย

แต่ข้อเท็จจริง  มีประมาณ 690 ล้านคนที่เข้านอน  แต่ท้องยังหิวทุกคืน  ในวิกฤตปัจจุบัน สาเหตุจาก  ข้อขัดแย้ง  อากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  และยิ่งมีโรคระบาดไวรัสโควิด 19 จึงทวีความหิวยิ่งขึ้น

รางวัลนี้  เป็นเครื่องเตือนใจว่า ความมั่นคงทางอาหาร  โดยที่เราร่วมมือกัน เมื่อเราต่อสู้ความหิว  เราก็ต่อสู้เพื่อสันติภาพด้วย

เมื่อคุณใจกว้าง  ก็ยิ่งช่วยโลกให้มีสันติภาพยิ่งขึ้น  ทุกกคนจะมีอาหารพอเพียงรับประทาน

ด้วยความขอบคุณจริง  และปรารถนาดี
Halcyon Garrette
UN  World Food Programme,โรม

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   แปลสรุป (12 ตุลาคม 2020)
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-release