Skip to content

WORLD MISSION SUNDAY
วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 18 ตุลาคม 2020

WORLD MISSION SUNDAY
วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล
18 ตุลาคม 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้ตั้งวันอาทิตย์แพร่ธรรม ใน ค.ศ. 1926 และในพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก ฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลครั้งแรกในเดือนตุลาคม ค.ศ.1927 ให้ทุกสังฆมณฑลแสดงความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน รับผิดชอบ ร่วมกันในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “ในปีนี้ที่เต็มไปด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า…ท้าทายต่อพันธกิจ ของพระศาสนจักรด้วยความเจ็บป่วย ความทุกข์ ความหวาดกลัว การแยกจากกัน ความยากจนของผู้ที่ตายตามลําพัง ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูญเสียงานและรายได้ ผู้ไม่มีบ้าน และอาหาร คําถามของพระเจ้า

“แล้วเราจะส่งใครไป” “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย 6:8)

ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคํา
– วันสายประคําโลก: วันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม
“ร่วมรณรงค์ส่งเสริมความศรัทธาต่อการสวดสายประคำ
“ลูกจงสวดสายประคําทุกวัน เพื่อนําสันติภาพมาสู่โลก”
( แม่พระตรัสเมื่อประจักษ์ที่ฟาติมา )

ดังนั้น เดือนตุลาคม นอกจากเป็นเดือนรณรงค์ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคําทําบุญ ช่วยงานแพร่ธรรมในวันอาทิตย์นี้ หลังมิสซาและ เชิญ ออกไป(เป็นคู่ๆ) เยี่ยมบุคคลที่ต้องการความ ช่วยเหลือ และกําลังใจคนยากจน เจ็บป่วย คนชรา ต่างความเชื่อที่อยู่ข้างวัด ในหมู่บ้าน ตามถนนในเขตวัด หรือชุมชนของเรา เป็นพิเศษเพื่อเป็นวันอาทิตย์แพร่ธรรมจริงๆ

การบริจาควันอาทิตย์แพร่ธรรมช่วยใคร สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน นําปัจจัยไปช่วยครูคําสอน สามเณร แดนมิสซัง งานของนักบวช การสร้างวัด วัด(น้อย) บ้านเด็ก กําพร้า และโรงเรียน ในดินแดนมิสซังทั่วโลก โรงเรียน สอนเด็กๆ ยากจนมากๆ หลายประเทศ 1200 โรงเรียน

คลินิกดูแลผู้ป่วย ผู้กําลังสิ้นใจ 9,000 คน
นักบวชชายหญิง ด้านการอบรม 9,000 คน
เด็กกําพร้า ให้มีที่พักปลอดภัย 10,000 คน
สามเณร เตรียมเป็นพระสงฆ์ 30,000 คน

ทุกปี ความจําเป็นของพระศาสนจักรเพิ่มมากขึ้น มีสังฆมณฑลใหม่ บ้านเณรใหม่ เพราะมีเยาวชน ต้องการติดตามกระแสเรียก อีกทั้งมีสงคราม และภัยพิบัติธรรมชาติ ผู้อพยพที่ฟื้นฟูที่พักพิง ฯลฯ จึงต้องขอความช่วยเหลือจากเรา เป็นเรื่องด่วน

Pope’s message for World Mission Sunday 2020
Here am I. Send me(Is 6:8)

การเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากลเป็นโอกาสให้เรา
– อธิษฐานภาวนา สวดสายประคํา
– ไตร่ตรอง
– ให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุ เงินบริจาค เพื่อสนับสนุนงานธรรมทูตที่ดําเนินการโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)

ขอพระแม่มารีย์…โปรดทรงวอนขอเพื่อเรา และทรงอุปถัมภ์ค้ำชูเราตลอดไปด้วยเทอญ”

ธนาคารทหารไทย สาขาช้างคลาน สาขาถนนช้างเผือก
ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 527-2-00210-5

ธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างคลาน
ชื่อบัญชี มิซซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ (สํานักงาน)
เลขที่บัญชี 423-070162-7

จัดพิมพ์โดย มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2020