Skip to content

29 กันยายน ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล คาเบรียล และ ราฟาเอล

(The Holy Archangels Michael, Gabriel and Raphael, feast)

วันนี้ พระศาสนจักรเฉลิมฉลองความสำคัญ และความหมายที่แฝงอยู่ของแต่ละอัครทูตสวรรค์ทั้งสามที่มีชื่ออยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล กล่าวคือ อัครทูตสวรรค์ มีคาเอล คาเบรียล และ ราฟาเอล แต่ละท่านต่างมีภารกิจแตกต่างกัน : มีคาเอล – ผู้ปกป้อง คาเบรียล – ผู้ประกาศหรือแจ้งข่าว และราฟาเอล – ผู้นำทาง

1. อัครทูตสวรรค์ มีคาเอล

ชื่อมีคาเอลในภาษาฮีบรูมีความหมายว่า “ใครเล่าเหมือนพระเจ้า” ซึ่งเป็นเสียงร้องกึกก้องในสงครามของบรรดาทูตสวรรค์ที่ดีขณะขับไล่ซาตานจากสวรรค์ ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้ชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ปกป้องและปลอบประโลมใจชนชาติที่ได้รับเลือกสรรซึ่งกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับจากดินแดนเปอร์เซียถิ่นเนรเทศ และเป็นผู้ค้ำประกันถึงชัยชนะของมัคคาบี คริสตชนสมัยแรกๆ มอบความไว้วางใจให้อัครทูตสวรรค์มีคาเอลช่วยเยียวยาคนเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกคนที่ได้อาบน้ำในบ่อน้ำพุแห่งการรักษาของท่านที่อยู่ใกล้กับโคลอสเซียม พร้อมกับร้องขานชื่อของท่านและพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับการเยียวยาให้หาย และที่ใกล้ๆกรุงคอนสแตนติโนเปิล คนป่วยได้เคยใช้เวลาอยู่ในวัดของท่านตลอดทั้งคืนด้วยความหวังจะได้รับการรักษา ธรรมประเพณีของคาทอลิกมอบตำแหน่งนี้ให้ท่านเป็น “เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่” (great prince) ในหน้าที่ 4 อย่างด้วยกัน กล่าวคือ (1) ในการต่อสู้กับซาตาน (2) ช่วยวิญญาณของสัตบุรุษให้รอดโดยเฉพาะเมื่อเวลาจะตาย (3) เป็นองค์อุปถัมภ์พิเศษของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ (4) และเป็นผู้นำวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายไปสู่การพิพากษาตัดสิน

ที่เลือกให้เป็นวันที่ 29 กันยายน อาจเป็นเพราะว่าเป็นวันที่บาสิลิกาแบบโรมันโบราณที่อุทิศให้แก่ “อัครทูตสวรรค์มีคาเอลและทูตสวรรค์ทั้งมวล” ที่ Gargano ในประเทศอิตาลี ได้รับการเสกในสมัยศตวรรษที่ 6 แต่สิ่งปลูกสร้างนั้นได้สูญหายไปมากกว่าหนึ่งพันปีแล้ว อัครทูตสวรรค์มีคาเอล เป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาผู้ขายของชำ และเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องสถานที่เป็นภูเขาทั้งหมด ท่านยังได้รับความนับถือเป็นพิเศษว่าเป็นทูตสวรรค์ที่พิทักษ์ปกป้องพระสันตะปาปา และตามที่นักบุญยูโทรปีอุส (St. Eutropius) ว่าไว้ เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องศีลมหาสนิทด้วย

2. อัครทูตสวรรค์ คาเบรียล

ชื่อ คาเบรียล ในภาษาฮีบรูมีความหมายว่า “พลังอำนาจของพระเจ้า” หรือ “วีรบุรุษของพระเจ้า” ท่านเป็นหนึ่งในเจ็ดทูตสวรรค์ผู้ “เฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า” และดูเหมือนเป็นพิเศษว่าท่านเป็นผู้ส่งข่าวประเภทข่าวดีหรือข่าวที่ช่วยบรรเทาใจ ดังเช่น ตามที่เราอ่านพบจากหนังสือของดาเนียล (บทที่ 8) ว่าเป็นอัครทูตสวรรค์คาเบรียลผู้ได้อธิบายภาพนิมิตเรื่องแกะเพศผู้และทำนายล่วงหน้าถึงการล่มสลายของอาณาจักรเปอร์เซียในเงื้อมมือของอเล็กซานเดอร์มหาราช(กรีก) ในบทต่อไปจากนี้บันทึกคำทำนายของท่านเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระคริสต์ [ผู้รับเจิม = เมสสิยาห์ (ฮีบรู)] หลังจากเจ็ดสิบสัปดาห์ในอนาคต ในพันธสัญญาใหม่เราได้รับการบอกเล่าเรื่องที่ท่านได้ปรากฏตนแก่เศคาริยาห์ในพระวิหาร และได้ประกาศแก่เศคาริยาห์ถึงบุตรที่จะเกิดมา คือ นักบุญ ยอห์น บัปติสต์ แต่เหนืออื่นใดท่านเป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ทูตสวรรค์ผู้แจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า” เป็นท่านที่เป็นผู้แจ้งให้พระนางมารีย์ทราบว่าทรงได้รับเลือกให้เป็นพระมารดาของพระวจนาตถ์ผู้จะเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์

ตามธรรมประเพณียิว คาเบรียลถูกนับถือว่าเป็นทูตสวรรค์ของการพิพากษาตัดสิน ดังเช่นที่เมืองโสดม และเป็นผู้ต่อต้านกองทัพของเซ็นนาเคริบ (Sennacherib) และเป็นท่านเองที่จะเป็นผู้ทำเครื่องหมายที่หน้าผากของบรรดาผู้ที่ได้รับเลือก

ส่วนธรรมประเพณีของคริสตชนยังเชื่อกันหรือมอบหน้าที่นี้ให้ทูตสวรรค์คาเบรียลเป็นผู้แจ้งข่าวแก่บรรดาชุมพาบาลที่เบธเลเฮม และแจ้งแก่โยเซฟในฝันให้พาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หนีไปอียิปต์ และเชื่อกันว่าเป็นท่านนี่เองที่มาให้กำลังใจที่เข้มแข็งกับพระเยซูเจ้าในสวนมะกอกในคืนที่ทรงถูกทรยศ

ในปี ค.ศ. 1951 พระสันตะปาปาปีโอ 12 ได้ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะ โทรทัศน์

3. อัครทูตสวรรค์ ราฟาเอล

ชื่อราฟาเอลของภาษาฮีบรูหมายความว่า “พระเจ้าได้ทรงรักษาเยียวยา” ตามที่ท่านเองเป็นพยานแก่โทบียาห์ และท่านก็เป็นหนึ่งในเจ็ดทูตสวรรค์ผู้เฝ้าอยู่เสมอต่อหน้าพระบัลลังก์ขององค์พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ในพันธสัญญาเดิมมีบันทึกไว้ว่าท่านได้รักษาตาที่บอดของโทบิตให้หายได้อย่างไร และได้นำทางบุตรชายของท่านคือโทบียาห์ไปยังแคว้นมีเดีย ทูตสวรรค์ราฟาเอลจึงได้รับความนับถือว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้เดินทาง ของเยาวชน และเด็กไร้เดียงสา

ในช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระวรสาร ผู้คนในขณะนั้นยังเชื่อและยกให้ว่าเป็นทูตสวรรค์ราฟาเอลนี่เองที่ลงมาในสระเบเธสดา (เทียบ ยน 5:1-9) และทำให้น้ำกระเพื่อม ผู้ที่ลงไปในสระคนแรกหลังจากการกระเพื่อมนี้ ก็จะหายจากโรคทุกชนิดที่เขาเป็นอยู่

พระศาสนจักรตะวันออกให้เกียรติอัครทูตสวรรค์ราฟาเอลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1000 แต่จารีตพิธีของท่านเพิ่งถูกผนวกเข้ามาในปฏิทินสากลของพระศาสนจักรโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ 15 ในปี ค.ศ. 1921 นี่เอง

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)