Skip to content

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม และคณะภารดาน้อยกาปูชิน ได้จัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกรของคณะจำนวน 4 คนด้วยกัน ที่วัดนักนักบุญเปาโล ห้วยต้อง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 คน เป็นลูกวัดสัตบุรุษสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 2 คน และคณะภารดาน้อยกาปูชิน 2 คน โดยบิชอฟ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ เป็นประธาน โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะเขตบนดอยเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโอกาสนี้ตัวแทนสัตบุรุษอาวุโส ของเขตวัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง ในฐานะเจ้าภาพสถานที่กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ แม้เป็นหมู่บ้านบนดอยก็ตาม และรู้สึกยินดีและขอบคุณมากที่พระเจ้าประทานพระพรแก่พระศาสนจักรในสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ได้มีลูกหลานสัตบุรุษถวายตนเป็นนักบวชพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสังฆานุกรทั้ง 4 ประกอบด้วย

  • สังฆานุกร ยอแซฟ ธีนาภัทร นภาพิทยาเลิศ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย เปาโล บุญชัย และนาง อันนา สุพิน นภาพิทยาเลิศ เป็นสัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซิสเตอร์ปรียะจิตต์ ชูนิตย์ธนกุล (คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ) เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร อันเดร ทวีเดช สวรรค์เผ่าพันธุ์ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย อัลเบิร์ต ตุน่า และนาง อันนนา หน่ออิ สวรรค์เผ่าพันธุ์ เป็นสัตบุรุษ เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณพ่อสถิต สะอิ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร ยากอบ ธนิช ปันมณีกุล สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ยอแซฟ ส่วยคำ และนาง มารีอามักดาเลนา แอ๊ะแหละ ปันมณีกุล สัตบุรุษเขตวัดนักบุญโรซารีโอ บ้านปางตอง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตวัดนักบุญยอแซฟ เด่นฮ่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อการ์โลส โรดริเกซ ไซซ์ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร เปโตร ระวี เพิ่มพูนวิชา สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ฟิลิป ประดิษฐ์ และนางอันเจลา ชึลึ เพิ่มพูนวิชา สัตบุรุษเขตวัดพระมารดานิจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)