ที่ ชม. 181/2020
17 กันยายน ค.ศ. 2020

เรื่อง การสํารวจประชากรคาทอลิก 2020
เรียน คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และพี่น้องคาทอลิก ที่รัก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการสํารวจประชากรคาทอลิก

เนื่องจากจดหมายอภิบาลเรื่อง “เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2020 ได้เสนอแนวทางปฏิบัติ 5 ข้อ โดยมีข้อแรก คือ “สํารวจสถิติคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปใน เขตวัด ผู้ย้ายถิ่นและชาวต่างประเทศที่มาวัด” พ่อได้ติดตามเรื่องนี้ในการประชุมกรรมการที่ปรึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ 8 กันยายน 2020) และการประชุมพระสงฆ์ เขต 1 (วันที่ 16 กันยายน 2020) จึงได้ออก แบบสํารวจประชากรคาทอลิก 2020

เหตุผลเพราะที่ผ่านมา เราพิจารณาประชากรคาทอลิกจาก ทะเบียนศีลล้างบาป (ซึ่ง ทุกสังฆมณทลกําลังบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์) ส่วนพี่น้องที่ย้ายถิ่น และคาทอลิกชาวต่างประเทศที่มาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลานาน เราไม่เคยสํารวจจนสําเร็จ จึงขอทําการสํารวจ 2 เดือนนี้ คือ ตุลาคม และพฤศจิกายน 2020 เพื่อสรุปจํานวนสัตบุรุษที่ย้ายมาจากวัดอื่น และชาวต่างประเทศ เพื่องานอภิบาลพี่น้องได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

จึงขอบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสภาภิบาลวัด ช่วยดําเนินการสํารวจนี้ และกรุณาส่งที่ สํานักมิสซังฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2020 ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

ขอบคุณในความร่วมมือ
ขอพระเจ้าอวยพร
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

Recommended Posts