Skip to content

คำสอน 5 นาที : แผนกิจกรรม เลาดาโตซี 7 ปี

แผนกิจกรรมเลาดาโตซี (Laudato Si Action Platform) 7 ปี เริ่มต้น พฤษภาคม ค.ศ.2020 จุดประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนทั่วโลกสนใจนิเวศแบบองค์รวม ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

ระหว่าง ปีพิเศษเลาดาโตซี ( 24 พฤษภาคม 2020 – 24 พฤษภาคม 2021) โอกาสครบ 5 ปี ของสมณสาส์น Laudato Si (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า)ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แผนกสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของวาติกัน ได้ประชาสัมพันธ์ แผน 7 ปี ขอความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ

1.ครอบครัว
2.สังฆมณฑล
3.โรงเรียน
4.มหาวิทยาลัย
5.โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพ
6.ธุรกิจ ฟาร์มเกษตรกรรม
7.คณะนักบวช ร่วมดำเนินการ 7 ปี มุ่งสู่นิเวศวิทยาแบบองค์รวม
(คนกับสิ่งแวดล้อม)

มาตรฐานวัด นิเวศวิทยาแบบองค์รวม ตามเจตนาของสมณสาส์นเลาดาโตซี
1. การตอบสนองต่อเสียงค่ำครวญของแผ่นดิน (การใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด การลดเชื้อเพลิงถ่านหิน เพื่อพิทักษ์ และส่งเสริมความแตกต่างทางชีวภาพ การช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดบริโภค ฯลฯ)
2. การตอบสนองต่อเสียงคร่ำครวญของคนจน (ปกป้องชีวิตมนุษย์ตั้งแต่การปฏิสนธิจนสิ้นชีวิต… สนใจช่วยเหลือชนพื้นเมือง ผู้อพยพ เด็กๆที่เสี่ยงต่อการค้าทาส ฯลฯ)
3. เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ ผลิตผลที่ดี ยุติธรรม มีศีลธรรม ไม่ทำร้ายธรรมชาติ พลังงานทดแทน ฯลฯ
4. การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การใช้ทรัพยากร และพลังงาน อย่างมีสติ หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกครั้งเดียว ลดการบริโภคเนื้อ การใช้ขนส่งสาธารณะ หลีกเลี่ยงการทำให้อากาศเป็นพิษ ดินเป็นพิษ ฯลฯ
5. สิ่งแวดล้อมศึกษา ช่วยปลูกจิตสำนึกด้านรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมส่งเสริมการรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชน ครู และ ผู้นำการศึกษา ฯลฯ
6. จิตวิญญาณเชิงนิเวศ ค้นพบวิสัยทัศน์ด้านศาสนาของสิ่งที่พระเจ้าสร้างสรรค์ สนับสนุนประชาชนให้สัมผัสธรรมชาติ ชื่นชม สรรเสริญ กตัญญู จัดพิธีรักษ์สิ่งสร้าง พัฒนาคำสอนด้านนิเวศ การภาวนา การฟื้นฟูจิตใจ การอบรม ฯลฯ
7. ข้อตกลงในชุมชน และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อดูแลธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น เขต ระดับชาติ และนานาชาติ (ส่งเสริมการณรรงค์ภาคประชาชน ดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่น ฯลฯ)

การมอบรางวัลเลาดาโตซี เพื่อให้กำลังใจ รับรู้การอุทิศตนที่ดูแลบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน เริ่มในปี ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป ในแต่ละปี
1. แก่ผู้นำระดับท้องถิ่น ระดับสากล
2. ครอบครัวที่เด่น
3. สถานบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
4. ชุมชนคริสตชน เขตวัด สังฆมณฑล นักบวช
5. ความคิดริเริ่มเด่นๆของกลุ่มชาวบ้าน และ เยาวชน
6. เศรษฐกิจ ธุรกิจ การดูแลสุขภาพ เกษตรกรรมเด่น
7. การสื่อสารเลาดาโตซี (ผลงานศิลปะ ผลงานวิชาการ ฯลฯ)

“เราทุกคนสามารถร่วมมือ ในฐานะเป็นเครื่องมือของพระเจ้า เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ ตามวัฒนธรรม ประสบการณ์ การมีส่วนร่วม และความสามารถของตน” (โป๊ปฟรังซิส)

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
แปลจาก ข่าววาติกัน แผนกพัฒนามนุษย์ฯ 25/08/2020