Skip to content

มิสซาแรกของคุณพ่อโผล่งองค์แรกของมิสซังเชียงใหม่

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 นอกจากมีมิสซาแรกของคุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ ที่บ้านขุนแตะแล้ว ในวันเดียวกันนี้ ที่วัดนักบุญเปาโล บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีมิสซาแรกของคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง ด้วยเช่นกัน สำหรับคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง เป็นพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง ที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และของประเทศไทยด้วย

สำหรับการแพร่ธรรมในเขตวัดนักบุยเปาโล นาเกียน เริ่มโดยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งสมัยนั้นคุณพ่อเป็นครูคำสอนประจำอยู่ที่เขตวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน มีความสนใจและกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรม เมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งจากหมู่บ้านแม่สะเตมาบอกคุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต เจ้าอาวาสเขตแม่ปอนในขณะนั้นว่ามีความสนใจสมัครเข้ามาเรียนคำสอน แต่คุณพ่อบอกว่ายังไม่สามารถขยายพื้นที่งานแพร่ธรรมได้ในช่วงนั้น เพราะมีพื้นที่กว้างขวางอยู่แล้ว ขอให้รอสักระยะหนึ่งก่อน ในที่สุดคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งขณะนั้นทำงานครูคำสอนมีความสนใจและสมัครเข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ แต่ปรากฏว่าสมัยนั้นยังไม่มีทางรถยนต์ จะต้องเดินเท้าเข้าไปจากตัวอำเภออมก๋อยเข้าหมู่บ้านระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในที่สุดคนที่นำทางเข้าหมู่บ้านแม่สะเต นั้น รู้สึกเหนื่อยไม่อยากเดินทางต่อไปที่แม่สะเตจึงนอนค้างคืนที่หมู่บ้านนาเกียนนี้ และได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการมาเพื่อประกาศความเชื่อแบบคาทอลิก ซึ่งทำให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านนาเกียนแห่งนี้มีความสนใจเข้ามาเรียนคำสอนหลังจากนั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนได้มีสามเณรใหญ่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เข้าไปสอนคำสอนทุกปี ในที่สุดการแพร่ธรรมได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนถึงปี ค.ศ. 2016 สังฆมณฑลฯ ได้แบ่งเขตอมก๋อยนี้ออกเป็น 3 เขตวัด คือ วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย เขตวัดนักบุญลอเรนโซ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน เป็นพี่น้องกะเหรี่ยง (โปล่ง) มีคริสตชนที่รับศีลล้างบาปแล้ว 510คน และกำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการเข้าศีล้างบาปอีก 200 กว่าคน กว่า 30 ปี มีคุณพ่อที่เคยดูแลเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียนเริ่มด้วยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล, คุณพ่อสุธี เจริญกูล (สำหรับคุณพ่อสุธี เจริญกูล เป็นเจ้าวัดที่อยู่นานที่สุดและได้ริเริ่มนำตัวอักษาโรมันมาใช้กับภาษาโปล่ง จนมีหนังสือเพลง บทอ่านต่างๆ ด้วย) คุณพ่อสถิต สะอิ คุณอนุพงษ์ ดำรงอุษาศีล คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล คุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส คุณพ่อธงชัย วิวัน์ชาวพันธ์ และ คุณพ่อศตวรรษ ไฝ่หาคุณธรรม เจ้าวัดปัจจุบัน

ปัจจุบันคริสตชนพี่น้องกระเหรี่ยงโผล่งเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน มีลูกวัดที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรก คือคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง เป็นนักบวชหญิง 4 คน คือ ซิสเอตร์ เทเรซา นฤมล ประเสริฐ คณะแม่ปอน เซอร์ เออร์เชนี จำปาพยุง (น้องสาวคุณพ่อพิชิต) คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร เซอร์เจสซีกา ประเสริฐ คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร คณะถวายตนในคณะกาปูชิน อีก 1 คน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)