Skip to content

สาส์นเวียนจากสภาฯ ที่ สสท. 86/2020 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน

สาส์นเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 86/2020
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน

พระคุณเจ้า คุณพ่อ อธิการคณะนักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

          ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ท่าเรือในกรุงเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอน แรงระเบิดครั้งประวัติศาสตร์มีความรุนแรงเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวที่มีขนาด 4.5 ริกเตอร์สร้างความเสียหายไปไกลกว่า 10 กิโลเมตร ยังผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก อาคารบ้านเรือนและสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มีชาวเลบานอนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทันทีกว่าสามแสนคน ในจํานวนนี้มีเด็กราวแปดหมื่นคน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนที่อยู่อาศัยชั่วคราว อาหาร น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์สําหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย

          องค์กรคาริตัสเลบานอน (หน่วยงานเมตตาสงเคราะห์ของคาทอลิก) กําลังดําเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในนามของพระศาสนจักรท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว แต่ด้วยความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุระเบิดครั้งนี้ ความช่วยเหลือจากพี่น้องเพื่อนมนุษย์ยังคงมีความจําเป็นอย่างมาก

          สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยรับทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่พี่น้องคริสตชนคาทอลิก กําลังประสบอยู่เช่นเดียวกับผู้คนทั่วไป แต่ก็พิจารณาเห็นว่าสภาพความเป็นไปที่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ชาวเลบานอนที่กําลังประสบเคราะห์กรรมอันหนักหน่วงดังที่กล่าวข้างต้น จึงวอนขอความร่วมมือจากทุกสังฆมณทล คณะนักบวชชาย-หญิง หน่วยงาน กลุ่มองค์กรคาทอลิกและพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลายได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องร่วมโลกของเราที่ประสบกับ ความทุกข์ยากลําบาก “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทําสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทําสิ่งนั้นต่อเรา…” (มธ. 25:40) ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าโปรดบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและดลบันดาลให้ สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคปัจจัยให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ของพวกเราตามกําลัง ความสามารถ สําหรับท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเมตตาจิตแบ่งปันตามกําลังความสามารถเพื่อเห็นแก่ความรัก ต่อพระเยซูคริสต์ในพี่น้องผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้ ท่านสามารถส่งปัจจัยมายัง

เช็คสั่งจ่าย : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND
โอนเงิน : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND (บรรเทาฯ)
ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 078-2-35187-8

          โดยสภาประมุขฯ จะรวบรวมปัจจัยที่ได้รับทั้งหมด ส่งไปยังพระศาสนจักรในประเทศเลบานอนตามลําดับต่อไป ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน ที่ร่วมมือกันช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องของเราที่ยากลําบากและขอพระเจ้าโปรดอวยพรและบรรเทาใจแก่เพื่อนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วย

ขอพระเจ้าอํานวยพร
(พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
เลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ – กรุณาส่งเอกสารสําาเนาการโอนเงินมาที่ 0-2681-3900 ต่อ 1502 (วงเล็บ “ช่วยเหลือระเบิดเบรุต”)