Skip to content

หนังสือสถิติประจำปีของพระศาสนจักร 2018

สำนักเลขาของวาติกันได้ออก Statistical Yearbook of the Church 2018 หนังสือสถิติของพระศาสนจักรคาทอลิกประจำปี 2018 ปกติจะออกปลายเดือนเมษายน ของทุกปี  พิมพ์ 3 ภาษา คือ ลาติน อังกฤษ และฝรั่งเศส

เป็นข้อมูลที่ใช้เวลารวบรวมจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วโลก 2 ปี ดังนั้น สถิติปี 2018 จึงส่งมาถึงเราต้นเดือนพฤษภาคม 2020 เพื่อเราจะได้เห็นภาพรวมทั่วไปของทุกทวีป และทุกประเทศ ในปี 2018

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

  1. ประชาชน  คาทอลิก  สังฆมณฑล
  2. งานอภิบาล : จำนวนบิชอป  บาทหลวง  นักบวชชายหญิง  ครูคำสอน
  3. ศูนย์อบรม : สถาบันการศึกษา  สามเณรใหญ่ – เล็ก
  4. การปฏิบัติศาสนา : ศีลล้างบาป  การแต่งงาน
  5. สถาบันสาธารณสุข : โรงพยาบาล  บ้านเด็ก  บ้านพักฟื้น ฯลฯ
  6. สถาบันนักพรต(นักบวช)ที่สันตะสำนักรับรอง
  7. สำนักงานวินิจฉัยคดีของพระศาสนจักร ระดับสังฆมณฑล และระดับเขต

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์วาติกัน หนา 512 หน้า

 

สังฆราช

บาทหลวง

สังฆานุกรถาวร

นักบวช

ธรรมทูตฆราวาส

ครูคำสอน

พื้นเมือง

นักบวช

ชาย

หญิง

แอฟริกา

715

33,384

14,428

433

8,996

76,219

7,436

432,411

อเมริกา

2,023

85,318

37,065

30,917

14,125

160,032

314,932

1,737,433

เอเซีย

815

39,108

29,157

217

12,280

174,165

42,120

378,069

ยุโรป

1,687

121,305

49,631

14,775

14,274

224,246

11,556

514,308

โอเชียเนีย

137

2,759

1,910

471

1,266

6,999

144

14,403

รวม

5,377

281,874

132,191

46,813

50,941

641,661

376,188

3,076,624

หวังว่าท่านคงรู้จักหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์